رتبه‌بندی ابعاد عدالت سازمانی با به‌کارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) کل استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌‌ارشد، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف رتبه‌بندی شاخص‌ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده‌اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی و روایی آن تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک تاپسیس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص ملاحظه و مهربانی مدیران با کارکنان، با ضریب نزدیکی نسبی 8387/0 با اختلاف قابل توجهی از سایر شاخص‌ها در رتبة نخست قرار دارد، همچنین، شاخص حجم کار کارکنان با ضریب 2633/0 به‌عنوان رتبة آخر شناخته شد. اولویت ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه به‌ترتیب، شامل عدالت ارتباطی، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی است. نبود رابطة معنادار بین سن، سابقة خدمت و تحصیلات کارکنان با میزان درک آن‌ها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اخوان کاظمی، بهرام (1386). عدالت در اندیشه‌­های سیاسی اسلام. قم: انتشارات بوستان.
2.امیرخانی، طیبه، و پورعزت، علی‌اصغر (1387). تأملی بر امکان توسعة سرمایة اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی. نشریة مدیریت دولتی، دورة 1، صفحات 32-19.
3.احمدی، فریدون، مرتضی، ضیایی، و شیخی، زینب (1390). بررسی رابطه‌ای عدالت سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی در سطح سازمان‌های دولتی استان کردستان. گزارش عملکرد استانداری کردستان.
4.الوانی، سید مهدی، و پورعزت، علی‌اصغر (1382). عدالت اجتماعی، شالودة توسعة پایدار. مجلة کمال مدیریت، شماره‌های 2 و 3، صفحات 28-17.
5. حسین‌زاده، علی، و ناصری، محسن (1386). ‏عدالت سازمانی. ماهنامة تدبیر، شمارة 190، صفحات 46-45.
6. دوستار، محمد، و اسماعیل‌زاده، محمد (1392). عدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. فصل‌نامة مطالعات مدیریت، شمارة 72، صفحات 163-143.
7. رعنایی، محمد (1388). بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد آن در ورزش دانشگاهی کشور. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة تربیت بدنی، مؤسسة غیرانتفاعی آمل.
8. رضائیان، علی، و میرزاده، لیلا (1389). تأثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان. فصل‌نامة اخلاق در علوم و فناوری، سال 5، شماره‌های 1 و 2، صفحات 102-94.
9. رضائیان، علی (1391). انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
10. سالنامة آماری کمیتة امداد امام خمینی (ره)، (بهمن 1389). مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات.
11. شاه‌حیدری‌پور، رضوان، و کمالیان، امین‌رضا (1391). بررسی رابطة عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی. مجلة مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 10، شمارة 1، صفحات 201-175.
12. طالب‌زاده، سهیل (1390). بررسی رابطة بین عدالت سازمانی ادراک‌شدة کارکنان و اجرای اثربخش استراتژی سازمان کارخانه‌جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد سنندج.
13. قاسمی، احمدرضا (1393).بررسی تقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران). مجلة مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 12، شمارة 1، صفحات 82-63.
14. کمانی، اعظم‌السادات (1387). پارادایم مدیریت اسلامی و بررسی آن در نامه‌ها و خطب حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه. راهکار مدیریت، سال 7، شمارة 34، صفحات 108-95.
15. مؤمنی، منصور (1392). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
16. محمودی‌کیا، مریم، راشدی، نسرین، احمدی چنگی، سحر، و بهارلو، مصطفی (1394). رابطة رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان‌شناختی با میانجیگری عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی. مجلة مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 13، شمارة 1، صفحات 287-267.
17. ملکی گلندوز، مصطفی، تاج دینی، آژنگ، پورموسی، شادمان، و آقارفیعی، ابراهیم. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از صنعت مبلمان چوبی خانگی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی مبلمان منزل). فصل‌نامة تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دورة 28، شمارة 4، صفحات 708-691.
18. مشیری، کیوان، آقایی، نجف، و پورسلطانی زرندی، حسین (1392). بررسی و اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی در ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران. فصل‌نامة مدیریت ورزش و رفتار حرکتی، سال 3، شمارة 6، صفحات 188-177.
19. مطهری، مرتضی (1384). مجموعة آثار. جلد 14، تهران: انتشارات صدرا.
20. یادگاری، منصوره (1388). بررسی رابطة عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانة نواحی هفتگانة مشهد. پژوهش و آموزش و اطلاع‌رسانی، شمارة 7، صفحات 102-96.
21. Ambrose, M. L., Seabright, M. A., & Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 947–965.
22. Al-Zubi, H. (2010). A study of relationship between organizational justice and job Satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102-109.
23. Bos, K. V. (2001). Fundamental research by means of laboratory experiments is essential for a better understanding of organizational justice. Journal of Vocational Behavior, 58, 254-259.
24. Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R., & Rupp, D. E. (2002). Moral virtues, fairness heuristics, social entities, and other denizens of organizational justice. Journal of Vocational Behavior, 58(2), 164-209.
25. Lambert, E. (2003). The impact of organizational justice on correctional stalf. Journal of Criminal Justice, 31(2), 155-168.
26. Malik, M., & Naeem, B. (2011). Impact of Perceived organizational justice on organizational commitment of faculty: empirical evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(9), 92-98.
27. Mcdowall, A., & Fletcher, C. (2004). Empoloyee development: An organizational justice perspective. Ersonal Review, 33(20), 8-29.
28. Greenberg, J. (2004). Tress fairness to fare no stress: managing workplace stress by promoting organizational justice. Organizational Dynamics, 33, 322-365.
29. Patterson, M., War, P., & West, M. (2004). Organizational justice andcompany productivity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77 -89.
30. Saunders, M., & Thornhill, A. (2003). Organizational justice, trust and the management of change an exploration. The Emerald Research Register for This Journal, 32, 114-126.
31. Scandura, T. A. (1999). Rethinking leader-member exchange: an organizational justice perspective.Leadership Quarterly, 10, 25-40.
32. Yufan, L. (2005). Investigating turnover intention among emergency communication sepecialist. Doctoral Dissertation, University of South Florida.
33. Warokka, A., Cristina, G., & Gallato, M. (2012). Organizational justice in performance appraisal system and work performance: evidence from an emerging market. Journal of Human Resources Management Research, 2(2), 1-18.