تأثیر تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی بر تضاد حرفه‌ای- سازمانی بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

امروزه تعهد سازمانی و حرفه­ای نقش مهمی در موفقیت سازمان­ها ایفا می­کند که می­تواند به شکل­های مختلف خود را نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تضاد حرفه­ای- سازمانی بین پرستاران و بــهیاران و تأثیر آن بر تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش پرستاران و بهیاران دو بیمارستان دولتی است، که 169 نفر براساس روش طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و همچنین روایی همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. نتایج نشان داد اثر تعهــد حرفه­ای بر تضاد حــرفه­ای-سازمانی و تـــمایل به ترک خدمت معکوس و معنادار، و اثر آن بر رضـــایت شغلی مستقیم و معنا­دار بود. اثر تعهد سازمانی بر تضاد حــرفه­ای-سازمانی و تمایل به ترک خــدمت معکوس و معنا­دار و اثر آن بر رضـــایت شغلی مستقیم و معنا­دار بود. همچنین، نتایج نشان داد؛ تضاد حرفه­ای- ســازمانی به‌طور مستقیم و معنادار بر تمایل به ترک خدمت و به‌طور معکوس و معنا­دار بر رضایت شغلی اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. نهج‌البلاغه (1381). مترجم کاظم عابدینی مطلق، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پیام پویا.
  2. ابطحی، سید حسین، و مولایی، ناصر (1385). رابطة میان تعهد حرفه­ای و سازمانی. تدبیر، شمارة 177، صفحات 61-56.
  3. تهرانی، رضا، قاضی­ طباطبایی، محمود، و خلیفه ­سلطانی، سید احمد (1384). بررسی تضاد حرفه­ای-سازمانی در حسابداری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال 12، شمارة 41، صفحات 27-3.
  4. حبیبی، محمد (1386). اخلاق و تعهد کاری اخلاق در ایران. قابل دسترس در سایت: http://www.imi.ir
  5. نجبریان، بهرام (1375). تعهد سازمانی. مجلة دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره‌‎های 1و2، صفحات 19-11.
  6. سادات­اخباری مریم، عریضی حمیدرضا، و علوی سید کمال (1389). رابطة تعهد سازمانی و ابعاد آن با تعهد حرفه­ای در بین کارکنان پالایشگاه استان اصفهان. فصل‌نامة مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شمارة 12، صفحات 157-129.
  7. صادقی‌فر، جعفر (1386). ارزش فردی و تعهد سازمانی. چاپ اول، شیراز: نوید شیراز.
  8. مرادی، محمد، خاتونی، مرضیه، ضیغمی، رضا، جهانی ­هاشمی، حسن، و شیخی، محمدرضا (1392). بررسی رابطة تعهد حرفه­ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان­های دولتی- آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. فصل‌نامة اخلاق پزشکی، دورة 7، شمارة 24، صفحات 78-55.
  9. مطهری، مرتضی (1370). مدیریت و رهبری در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
  10. نحریر، بتول، عبادی، عباس، توفیقی، شهرام، کریمی­زارچی، علی­اکبر، و هنرور، حسن (1389). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان­ها. مجلة طب نظامی، دورة 12، شمارة 1، صفحات 26-23.
   1. Aranya, N., & Ferris, K. (1984). A reexamination of accountants' organizational-professional conflict. The Accounting Review, 69(1), 1-15.
   2. Aranya, N., Pollock, J., & Amernic, J. (1981). An examination of professional commitment in public accounting. Accounting. Organization and Society, 6(4), 271-280.
   3. Babin, B. J., & Boles, J. B. (1998). Employee behavior in a service environment: a model and test of potential differences between men and women. Journal of Marketing, 62, 77-79.
   4. Baugh, S. G., & Roberts, R. M. (1994). Professional & organizational commitment among engineers conflicting or complementing?. Transactions on Engineers Management, 41(2), 108-114.
   5. Brierley, J. A. (1999). Accountant’s job satisfaction: a meta-analysis. British Accounting Review, 31(1), 63-84.
   6. Brierley, J. A., & Turley, S. (1995). The organizational turnover intention intentions of chartered accountants: a test of a casual model. Accounting and Business Review, 2, 27-54.
   7. Brito, M. D. (2015). Organizational and professional commitments: The influence in nurses’ organizational citizenship behaviour. TÉKHNE - Review of Applied Management Studies, 13(1), 2-11.
   8. El-Rajabi, M.T. A. (2007). Organizational-professional conflict and cultural differences among auditors in emerging markets; the case of Jordan and Kuwait. Managerial Auditing Journal, 22(5), 485-502.
   9. Gunlu, E. & Aksarayli, M. & Sahin, P. N. (2010). Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22, 693-717.
   10. Jeffery, C. & Weatherholt, N. (1996). Ethical development, professional commitment, and rule observance attitude: a study of CPAs and corporate accountants. Bahavioral Research in Accounting, 8, 8-32.
   11. Kalbers, L. P., & Fogarty, T. J. (1995). Professionalism and its consequences: a study of internal auditors. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 14, 64-86.
   12. Kwon, I. W. G., & Banks, D. W. (2004). Factors related to the organizational and professional commitment of internal auditors. Managerial Auditing Journal, 19(5), 606-622.
   13. Lachman, R., & Aranya, N. (1986). Job attitudes and turnover intention among professionals in different work setting. Organization Studies, 1, 279-293.
   14. Leong, L., Huang, S. Y., & Hsu, J. (2003). An empirical study on professional commitment, organizational commitment and job involvement in Canadian accounting firm. Journal of American Academy of Business, 2(2), 360-370.
   15. Mathieu, J . E., & zajac, D. M. (1995). A review and meta- analysis of the antecedents, correlates and consciences of organizational commitment. Psychologicd Balletin, 108(2), 171 -194.
   16. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: some methodological consideration. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
   17. Meyer, J. P., & Allen, N. T. (1991). A three – component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-67.
   18. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
   19. Rahman, N. M., & Hanafiah, M. H. (2002). Commitment to organization versus commitment to profession: conflict or compatibility?. Journal Pengurusan, 21, 77-92.
   20. Santos, S., & Emmalou, N. L. (1998). Factors Related to Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic. Journal of Agricultural Education, 35(3),57-61.
   21. Sorensen, J. E., & Sorensen, T. L. (1974). The Conflict of professionals in bureaucratic organizations. Administrative Science Quarterly, (March), 98-106.
   22. Shafer, W. E., Park, L. J., & Woody, L. (2002). Professionalism, organizational professional conflict and work outcomes: A study of certified management accountants. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15, 46- 68.
   23. Shafer, W. E. (2009). Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment: A study of Chinese auditors. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 22(7), 1087-1110.
   24. Tuma, B. N., & Grimes, A. J. (1976). A comparison of models of role orientations of professionals in a research-oriented university. Administrative Science Quarterly, (June), 187-206.
   25. Wallace, J. E. (1995). Organizational and professional commitment in professional and nonprofessional organizations. Administrative Science Quartery, 40(2), 333-349.
   26. Wang, Z. (2008). Effects of ethical context on earnings management, organizational-professional conflict and organizational commitment in Chinese enterprises. Master Thesis, Business (Accountancy), Lingnan University.