بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 استادیار، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة علوم انسانی، سیرجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنایع و معادن، البرز، ایران

4 مربی، دانشگاه پیام نور، سیرجان، تهران

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش عبارت است از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان که تعداد آن‌ها در سال 1393، 1403 نفر بوده است. از جامعة آماری مزبور براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به حجم 302 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای و به شیوة  متناسب سهم هر دستگاه و کارکنان مربوط انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامة استاندارد بوده است. برای آزمون فرضیه‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos  اجرا شد. نتایج نشان داد از میان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤلفه‌های وظیفه‌مداری و حمایت‌مداری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتمادسازی ندارند، اما مؤلفه‌های موفقیت‌مداری و قدرت‌مداری تأثیر معکوس و معناداری بر اعتماد سازمانی می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. ارشدی، نسرین، و پیریابی، صالحه (1391). اعتمادپذیری کارکنان، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین‌فردی به‌عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار. مجلة علمی و پژوهشی مشاورة شغلی و سازمانی، شمارة 13، صفحات 100-83.
  2. الوانی، سید مهدی، عصار، محمدتقی، و عابدینی، لیلا (1390). بررسی رابطة بین اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه. فصل‌نامة مطالعات مدیریت انتظامی، شمارة 6، صفحات 400-389.

3. بودلایی، حسن، کوشکی جهرمی، علیرضا، و ستاری‌نسب، رضا (1389). یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقة میانجی بین توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی. فرایند مدیریت توسعه، شمارة 75، صفحات 93-67.

4. پناهی، بلال (1389). اعتماد و اعتمادسازی در سازمان. پیک نور، سال 7، شمارة 4، صفحات 103-88.

5. خیراندیش، مهدی، و ابطحی، سید حسین (1390). تبیین عوامل فرهنگی در راستای موفقیت مدیریت دانش در سازمان (مطالعة موردی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران). مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 9، شمارة 2، صفحات 28-8.

6. درویش، حسن، کولیوند، پیرحسن، و کرمانی، بهناز (1393). بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با درگیری شغلی در بیمارستان خاتم‌الانبیای تهران. فصل‌نامة علمی و پژوهشی شفای خاتم، دورة 2، شمارة 3، ضمیمة دوم، صفحات 27-19.

7. راشدی، وحید، شمس والا، صفر، و حیدری، علی (1391). فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس مدل هافستد: دیدگاه اعضای هیئت علمی. مجلة علمی و پژوهشی پژوهان، دورة 11، شمارة 2، صفحات 19-15.

8. زارعی‌متین، حسن، طهماسبی، رضا، و موسوی، سید محمدمهدی (1388). نقش مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب و اعتماد. فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، سال 4، شمارة 15، صفحات 176-145.

9. زمینی، سهیلا، حسینی‌نسب، داوود، زمینی، سمیرا، و زارعی، پروین (1389). بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز. فصل‌نامة سلامت کار ایران، دورة 8، شمارة 1، صفحات 40-30.

10. سالاری، سعادت، پیله‌ورزاده، مطهره، رفعتی، فوزیه، و قادری، معصب (1392). بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان: مطالعة موردی. فصل‌نامة مدیریت پرستاری، دورة 2، شمارة 3، صفحات 43-51.

11. سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ نهم، تهران: نشر آگاه.

12. صادقی، مهدی، عماد ملکی‌نیا، و قرونه، داود (1390). تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی. نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، http://www.civilica.com/Paper-IRIMC09-IRIMC09_027.html

13. صالحی امیری، سیدرضا، کاوسی، و اسماعیل (1387). فرهنگ و مدیریت سازمان­های فرهنگی. پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول،

14. علی اکبری، فاطمه (1389). فرهنگ سازمانی. فصل‌نامة کیسون، دورة جدید، شمارة 45، صفحات 3-1.

15- علی‌پور، پروین، زاهدی، محمدجواد، و شیانی، ملیحه (1388). اعتماد و مشارکت (بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران). جامعه‌شناسی ایران، دورة 10، شمارة 2، صفحات 135-109.

16. فیزی دیانا، سی (1384). مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ سازمانی انواع و تغییر فرهنگ. میرسپاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات میر.

17. قهرمانی، محمد، پرداختچی، محمدحسن، و حسین‌زاده، طاهره (1389). فرهنگ سازمانی و رابطة آن با کارآفرینی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارة 1، صفحات 39-25.

18. هندیانی، عبدالله، درویشی، صیاد، و میرزاخانی، عبدالرحمن (1393). بررسی رابطة بین اعتماد سازمانی و اثربخشی کارکنان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی. فصل‌نامة منابع انسانی ناجا، سال 9، شمارة 37، صفحات 97-77.

 

19. Alharabi, M. A., & Alyahya, M. S. (2013). Impact of organizational culture on employee performance. International Review of Management and Business Research, 2(1), 168-175.

20. Arbuckle, J. L., & Worthke, W. )1999(. Amos4.0 user's guide. Chicago: Small Waters Corporation.

21. Belias, D., & Koustelios, A. (2014). Organizational culture and job satisfaction: a review. International Review of Management and Marketing, 4(2), pp.132-149

22. Byrne, B. M. )2001(. Structural equation modeling with Amos: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Erlbaum.

23. Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.

24. Erturk, A. (2008), A trust-based approach to promote employees’ openness to organizational change in Turkey. International Journal of Manpower, 29(5), 462-483.

25. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues & the creation ofprosperity. New York: The Free Press.

26. Harman, D. )1967(. A single factor test of common method variance. Journal of Psychology, 35, 359-378

27. Harris, R. B., & Harris, K. J. (2007). A Test of competing models of the relationships among perceptions of organizational politics, perceived organizational support, and individual outcomes. The Journal of Social Psychology, 147, 631-655.

28. Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the organizational justice, trust, andcommitment relationship in a public organization. Doctoral dissertation, North central University.

29. Kim, S. )2006(. Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. International Journal of Manpower, 27, 722-740.

30. Krejcie, R., & Morgan, D. )1970(.Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

31. Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation-processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.

32. Salo, J., & Karjaluoto, H. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, 31(5), 604-621.

33. Seleim, A. & Bontis, N. (2009) the relationship between culture & corruption: a cross-national study. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 165-184

34. Shomaker, R., & Lomax, R. E. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, UK, Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey

35. Tinsley, H. E. A., & Brown, S. D. (2000). Handbook of applied multivariate statistics andmathematical modeling. Academic Press

36. Tyler, T.R. (2003). Trust within organization. Personal Review, 32(5), 556-568.

38. Velez, L., Sanchez, M., & Alvarez-Dardet, A. (2008). Management control systems as inter-organizational trust builders in evolving relationships: Evidence from a longitudinal case study. Accounting, Organizations & Society, 33- 968–999.