رابطۀ سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی در مدارس متوسطۀ دوم خرم‌آباد با تأکید بر نقش بهزیستی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خر‌م‌آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطة بین سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی مدارس با تأکید بر نقش بهزیستی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة آماری پژوهش شامل 302 نفر از دبیران مدارس متوسطه دوم خرم‌آباد بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق سه پرسشنامة سبک رهبری تحولی باس و آلیو (1997)، پرسشنامة استاندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان EFQM و پرسشنامة بهزیستی سازمانی بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل‌سازی معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد رهبری تحولی مدیران با تعالی سازمانی مدارس به‌طور مستقیم و غیرمستقیم رابطة معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اکلند، جان اس. (1386). تعالی سازمانی فراگیر، دستیابی به عملکرد کلاس جهانی. ترجمة محسن الوندی، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
 2. رعنایی کردشولی، حبیب‌الله، و سقاپور، آسیه (1390). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای عملکرد سازمانی. فصل‌نامة چشم‌انداز مدیریت دولتی، دورة 2، شمارة 6، صفحات 114- 95.
 3. روشندل اربطانی، طاهر، جانبازی، شهریار و ملک‌پور، مجید (1392). سبک رهبری و تعالی سازمان‌های چندوظیفه‌ای. مجلة پژوهش در پزشکی، دورة 37، شمارة 3، صفحات 210-203.
 4. فریبرزی، الهام (1382). نقش رهبری تحولی بر مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی و غیردولتی مشهد. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
 5. لشکر بلوکی، غلامرضا (1392). دانش‌آموز در آینة تیمز. رشد دانش‌آموز راهنمایی، سال 8، شمارة 18، صفحات 15-12.
 6. محمداسماعیل، الهه (1385). مقایسة عملکرد دانش‌آموزان مدارس استانهای کشور در دروس ریاضیات و علوم تیمز 2003 پایة سوم راهنمایی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش.
 7. مظلومی، پریسا، و شاه‌طالبی، بدوی (1389). رابطة بین سبک رهبری تحولی مدیران و سلامت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانة شهر اصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، برنامه‌ریزی درسی، شمارة 25، صفحات 68-53.
 8. ملکی، صادق، طالبی، بهنام، و بابازاده، حسین (1391).ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال 1389.آموزش و ارزشیابی، سال 5، شمارة 17، صفحات 25-13.
 9.  
 10. میرفخرالدینی، حیدر، فرید، داریوش، و صیادی تورانلو، حسین (1388). به‌کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی (مطالعة موردی: بیمارستان‌های یزد). مجلة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، دورة 17، شمارة 2، صفحات 42-30.
 11. نجمی، منوچهر، و حسینی، سیروس (1389). مدل سرآمدی EFQM، از ایده تا عمل. تهران: نشر سرآمد.
 12. نجمی، منوچهر (1389). مدل جایزة EFQM. تهران: نشر سرآمد.
 13. Akimoto, T., Tanabe. Sh., Yanai, T., & Sasaki. M. (2010). Thermal comfort and productivity: Evaluation of work place environment in a task conditioned office. Building and Environment, 45, 45- 50.
 14. Bannon, K. C. (2000). A study principals and teachers perceptions of extends to which principals exercise transformational leadership in school and the relationship of these leadership perceptions to teachers perception of the shard school goals and teacher commitment in three schools. Ed D. There. ST. John University.
 15. Biard, R. P. (2000). The role of a new leadership team in transforming a school district. Ph.D. Thesis, University of Texas.
 16. Bienstock, C. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of Service Marketing, 17(4), 357-378.
 17. Boenke, K. B. N., Distefano, J. J., & Distefano, A. C. (2003). Transformational leadership. Leadership and Organizational Journal, 1(24), 5-6.
 18. Bowie, D., & Buttle, F. )2004(. Hospitality marketing, an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 19. Brown, A. (2013). How do excellent companies stay excellent?. Total Quality Management & Business Excellence, 24(2), 108-118.
 20. Catherine, T., & Jas G. )2009(. Managing the HR function: the role of social capital. Personnel Review, 38(6), 674-695.
 21. Chen, J. C., Silverthorne, C., & Hung, J. Y. (2006). Organization communication, job stress, organizational commitment, and job performance of accounting professionals in Taiwan and America. Leadership & Organization Development Journal, 27(4), 242-249.
 22. Dahlgaard, P., & Dahlgaard, J. J. (2007). Excellence, 25 years evolution. Journal of Management History, 13(4), 371-393.
 23. Dewettinck, K., & Ameijde, M. V. (2008). Linking leadership empowerment. Journal of Behavior to Employee Attitudes and Behavioral Intentions, 40(3), 284-305.
 24. Dubas, K. M., & Nijhawan, I. P. (2004). A test of the EFQM excellence model of TQM. Proceeding of the Academy of Marketing Studies, 10(2), 8-11.
 25. Hamwi, G. A. (2008). Reducing emotional exhaustion and increasing organizational support. Journal of Business and Industrial Marketing, 26(1), 4-13.
 26. Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. M., & Dimberg, K. (2011). Open – plan office noise: Cognitive performance and restoration. Journal of Environmental Psychology, 31, 373-382.
 27. Koberg, C. S., Boss, R., Wayme, S., Janson, C., & Goodman, E. A. (1999). Antecedents & outcomes of empowerment. Group & Organization Management, 24(1), 71-91.
 28. Landrum, N. E., Howell, J. P., & Paris, L. (2000). Leadership for strategic change. Leadership & Organization Development Journal, 21(3), 150- 156.
 29. Miller. G. E., & Rowney, J. I. A. (1999). Workplace diversity management in a multicultural society. Woman in Management Review, 14(8), 307-315.
 30. Miralles. J. D. (2007). Comparison of Quality Management Model: EFQM/ISO/JCAHO (Comparative de 3 Models de Gestion de Calidad: EFQM/ISO/JCAHO). Formacion Medica Continuadaen, 14(6), 328-332.
 31. Peggy, E. (2005). Self- esteem, sport and physical activity. Columbus, OH, USA: Department of psychology, The Ohio State University.
 32. Sadeh, E., & Arumugam, V. C. )2010(. Interrelationships among EFQM Excellence Criteria in Iranian Industrial SMEs. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 19, 155-67.
 33. Spector, P., Borman, W., & Cimino, C. (2004). Emotional intelligence and leadership styles, Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.
 34. Ston, A. G., Russell F. R., & Patterson, K. )2004(. Transformational versus. Servant leadership – a difference in leader focus. Leadership and Organization development Journal, 25(4), 349 – 361.
 35. Twigg, N. W., Fuller, J. B., & Hester, K. (2007). Transformational leadership in labor organizations: the effects on union citizenship behaviors. Journal of Labor Research, 29(1), 27-41.
 36. Vilen, R. )2011(. Managing employee wellbeing why do Finnish organizations provide wellness services?. Master Thesis. Aalto University School of Economics.
 37. Wiengarten, F., Fynes, B., Cheng, E. & Chavez, R. (2013). Taking an Innovative Approach to Quality Practices: Exploring the Importance of a Company’s Innovativeness on the Success of TQM Practices. International Journal of Production Research, 51(10), 3055–3074.