مطالعة رابطة شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بود. برای نیل به هدف یادشده، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی متون نظری پژوهش، داده­ها به‌وسیلة پرسشنامه­های کیفیت زندگی کاری والتون و هویت سازمانی مایل و آش­فورث جمع­آوری شد. پایایی پرسشنامه‌ها، به ترتیب 91/0 و 87/0 به‌دست آمد. جامعة آماری پژوهش شامل280 نفر اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بود که از بین آن­ها 98 نفر از طریق نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. روش پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. نتایج تحلیل داده­ها نتایج نشان داد به‌طور کلی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی برابر با میانگین فرضی و هویت سازمانی آن‌ها بالاتر از میانگین فرضی بود. از سوی دیگر، رابطة مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری با هویت سازمانی به‌دست آمد. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت هر چه میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی بهتر باشد، هویت سازمانی آن­ها نیز بیشتر می‌شود و برعکس.

کلیدواژه‌ها


 1. آراسته، حمیدرضا (1382). رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانش‌آموختة خارج از کشور در ایران.فصل‌نامةپژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال 9،شمارة 1، پیاپی 27، صفحات 126-97.
 2. پرداختچی، محمدحسن، قهرمانی، محمد، و گلدوست جویباری، یاسر (1394).کیفیت زندگی کاری (ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان‌ها).تهران: نشر یاد عارف.
 3. خورشید، صدیقه (1388). مطالعة رابطة بین هویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان. پژوهش‌های مدیریت.سال 2، شمارة 6، صفحات 158-125.
 4. دولان، شیمون ال.، و شولر، راندال اس. (1390). مدیریتامورکارکنانومنابعانسانی.ترجمة محمدعلی طوسی و محمد صایبی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 5. رﺣﻴﻢ‌نیا، ﻓﺮﻳﺒﺮز، و ﻧﻴﻜﺨﻮاه ﻓﺮﺧﺎﻧﻲ، زﻫﺮا (1390). ﺗأﺛﻴﺮ ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن. فصل‌نامة اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و فناوری، ﺳﺎل 6، شمارة 4، صفحات 81-71.
 6. رستگار، عباسعلی، جانقلی، محمود، حیدری، فائزه، و حیدری، حامد (1391). بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی. فصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 5، شمارة 16، صفحات 63-39.
 7. ﻗﻠﻲ‌ﭘﻮر، آرﻳﻦ (1390). ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون‌ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون‌ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ. فصل‌نامة مدیریت دولتی، دورة 3، شمارة 7، صفحات 166- 149.
 8. کامینگز، توماس جی.، و ورلی، کریستوفر جی. (1385). تحول و توسعةسازمان. ترجمة عباس محمدزاده، تهران: انتشارات فرازاندیش سبز.
 9. محمدزاده، زهرا، رحمان‌سرشت، حسین، و کوشازاده، علی (1392). اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان. فصل‌نامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 4، شمارة 3، پیاپی 15، صفحات20-1.
 10. مورهد، گریگوری، و گریفین، ریکی (1393). رفتار سازمانی. ترجمة سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
 11. نصر اصفهانی، علی، و آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392). بررسی رابطة هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان: مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان. مجلة جامعه‌­شناسی کاربردی، سال 24، شمارة 4، پیاپی 52، صفحات 162-139.
  1. Ashforth, B. E., & Mael, F. (1996). Organizational Identity And Strategies a Context for the Individual. Advances in Strategic Management, 13, 19-64.
  2. Cornelissen, J. P. (2002). On the organizational identity metaphor. BritishJournal of Management, 13, 259-268.
  3. Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39, 239-263.
  4. Hatch, M. J., & Shultz, M. (2004). Organizational identity. Oxford:  Oxford University.
  5. Mael, F. A., & Ashforth, B. E. (1992). A Partial Test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
  6. Moingeon, B., & Soenen, G. B. (2003). Corporate and organizational identities, integrating strategy, marketing, communication and organizational perspectives. Taylor & Francis e-Library.
  7. Schermerhorn, J., Hunt, J., & Osborn. R. N. (1998). Basic organizational behavior. Second Edition, New York: John Wiley & Sons Inc,
  8. Witting, M. (2006). Relations betweenorganizational identity, identification andorganizational objectives: An empirical study in municipalities. Student Thesis, University of Twente.