مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت رسانه، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توانایی برای فهم و تحلیل تجربه‌های هیجانی به توانایی فهم خویشتن در ارتباط بهتر خود با محیط منجر می‌شود که تنظیم کارآمد هیجان و تقویت خوب‌‌بودن را پرورش می‌دهد. عملکرد شغلی تحت تأثیر تو نایی کارمند در به‌کارگیری هیجان‌ها در تسهیل عملکرد است و کارمندان می‌توانند هیجان‌های مثبت و منفی را به‌عنوان مزیتی برای بهبود عملکرد خود به‌کار گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی کارکنان شبکة ورزش بر عملکرد آن‌ها و ابعاد آن است. از این رو، به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها تأثیر معناداری بر سبک زندگی مانند سلامت جسم و روان، عملکرد، شغلی و روابط اجتماعی داشته باشد. تحقیق حاضر کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. نمونة 140 نفری از کارکنان شبکة ورزش سیما به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی و ابعاد چهارگانة آن بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار می‌گذاردو هرگونه افزایشی در خودآگاهی، مدیریت روابط، آگاهی اجتماعی و خودکنترلی افراد عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هوش هیجانی عاملی سازمان‌دهنده است که موجب بهبود عملکرد گروه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1)      Bhatt, G. (2002). Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge. Journal of Knowledge Management, 5, 31-39.
2)     Armstrong, M. (2006). Handbook of human resource management  practice. Kogan Page Business Books.
3)      Goleman, D. (1995) Human resource management trends and issues (in U.S.A weekend) and time magazine (October 2).
1)      Bapna, IRA., Shrivastava, G., & Chitnis, E.  (2011) Role of emotional intelligence on the performance of employee working in service sector. International Journal of Multidisciplinary Research, 1(8), 62-72.
2)      Kierstead, J. (1999). Emotional intelligence in the workplace. Available at www.emerald fulltext.com.
3)      Millmore, M., Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., & Morrow, T. (2007). Strategic human resource management: contemporary issues. First edition, London: Financial Times Press.
4)      Marr, B. (2008). Managing and delivering performance. Oxford: Butterworth- Heinemann/Elsevier.
5)      Shahzad, K., Rehman, K. U., & Abbas, M. (2010). HR practices and leadership styles as predictors of employee attitude and behavior: evidence from Pakistan. European Journal of Social Science, 14(3), 417-426.
6)      Suliman, A. M., & Al-Shaikh, F. N. (2007). Emotional intelligence at work: links to conflict and innovation. Employee Relations, 29, 208-220.
7)      Tony, M. (2006). Emotional intelligence, emotion and social work: context, characteristics, complications and contribution. British Journal of Social Work Advance Access, 37(2), 245–263.
8)      Wannamaker, C. M. (2005). A study of the need for emotional intelligence in university judicial officers. Doctoral Dissertation, Drexel University.
9)      Yang, F. H., & Chang, C. C. (2008). Emotional labor, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6), 879-887.
 
10)   برادبری، تراویس، و گریوز، جین (1392). هوش هیجانی (مهارت‌ها و آزمون‌ها). ترجمه  مهدی گنجی، تهران: انتشارات ساوالان.
 
11)   سیاروچی، ژوزف،  فورگاس،  ژوزف، و مایر، جان (1383). هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمة اصغر نوری امام‌زاده‌ای و حبیب ا... نصیری، اصفهان: انتشارات نوشته.
12)   گلمن، دانیل (1382). هوش هیجانی. ترجمة نسرین پارسا، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
13)   منصوری، بهزاد (1381). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یاشرینگ برای دانشجویان دورة کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدة روان‌شناسی.