الگوی فرآیندی تجاری سازی خدمات در شرکت‏های دانش‏ بنیان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه علم و فناوری در پیشرفت و تعالی کشورها نقشی تعیین‌کننده دارد. در اقتصادهای دانایی‌محور، سهم شرکت‏های دانش‏بنیان در توسعه و تجاری‏سازی فناوری قابل توجه است. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله ارائة الگوی فرآیندی تجاری‏سازی خدمات در شرکت‏های دانش‏بنیان انتخابی بود. بدین منظور، در این پژوهش از روش تحقیق مطالعة چندموردی استفاده شد. ابتدا، با استفاده از روش نمونه‏گیری غیراحتمالی (غیرتصادفی) آسان، 3 شرکت ارائه‏کنندة خدمات دانش‏بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مستقر در استان‏های قم و تهران، به‏ عنوان نمونه، انتخاب شدند و پس از مصاحبه با 7 نفر از مدیران مطلع از فرآیند تجاری‏سازی خدمات دانش‏بنیان شرکت‏ها، داده‏ها احصا و با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در نهایت، بر اساس نتایج، الگوی فرآیندی تجاری‏سازی خدمات در شرکت‏های دانش‏بنیان صنعت ICT طراحی و ارائه شد. مراحل اصلی الگوی مذکور عبارت‌اند از: تحقیقات بازاریابی (نیازسنجی)، ایده‏یابی، تحلیل و تأمین مالی، تأمین و آموزش نیروی انسانی، تدوین و اجرای استراتژی‏های بازاریابی و تبلیغات، امکان‏سنجی جامع تولید و تولید و آزمایش و بهبود و ارتقا، کنترل کیفیت، اخذ مجوزها و استانداردها، و تدوین و اجرای استراتژی‏های قیمت‏گذاری و فروش و توزیع.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. آقاجانی، حسن‌علی و سحر ولی‏پور پرکوهی، معصومه ودادی (1394). «مطالعة تطبیقی مقایسة مدل‌های خطی تجاری‏سازی فناوری»، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، صص 1 ـ 18.
  2. تاجیک، مهدی و شیدا اصغرزاده، بنفشه البرز، آزاده باباقادری، اردلان سپهری (1389). آشنایی با اصول بازاریابی محصولات فناوری برتر، تهران، ایران‌بان، ص 45.
  3. خنیفر، حسین و ناهید مسلمی (1396). اصول و مبانی روش‏های پژوهش کیفی، تهران، نگاه دانش، ج 1، صص 30 و 307 ـ 308.
  4. دانایی‌فرد، حسن و سید مهدی الوانی، عادل آذر (1386). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع، ص 100.
  5. دلاور، عطیه و مهدى محمدى، رضا سلامى و منوچهر منطقى (1391). «فرآیند تجاری‌سازی محصولات با فناورى پیشرفته (مطالعة موردى در هواپیماهاى تجارى)»، بهبود مدیریت، س 6، ش 1، پیاپى 15، بهار، صص 81 ـ 104.
  6. شربیانی.م.، رادفر.ر.، عابدی، ز.،(1393). الگوی مناسب تجاری­سازی زیست فناوری در حوزۀ محیط زیست در ایران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، تهران.
  7. فخاری، حسین و داوود سلمانی، محمدرضا دارایی (1392). «بررسی اثرات تحریم‏های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور»، سیاست علم و فناوری، س 8، ش 3، صص 1‌ ـ 16.
  8. صلواتی سرچشمه، بهرام (1387). «کاربرد مدل ARC در گزارش‌دهی سرمایه‌های دانش‌بنیان»، رشد فناوری، س 5، ش 15، صص 41 ـ 47.
  9. کیارسی حیدر، پگاه (1390). «بررسی عملکرد تجاری‏سازی فناوری در کشور طی برنامه‌های دوم، سوم، و چهارم توسعه»، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، صص 1 ـ 10.

10. گودرزی، مهدی و جهان‌یار بامدادصوفی، سید محمد اعرابی، مقصود امیری (1390). «الگوی فرآیند تجاری‌سازی فناوری در مؤسسات تحقیقاتی دولتی ایران»، سیاست علم و فناوری، س 4، ش 2، صص 41 ـ 110.

11. متین، آیدا و شادی محمدی‌زاده (1392). «مروری بر مدل‌های خطی تجاری‏سازی»، پارک‌ها و مراکز رشد، س 9، ش 36، صص 52 ـ 61.

12. موسائی، احمد؛ صدرائیان، ساسان؛ بندریان، رضا (1387)، مدل فرآیندی تجاری­سازی دانش فنی محصولات شیمیایی، فصلنامه رشد فناوری، شماره 16، صص 18-8.یداللهی فارسی، جهانگیر و زهرا کلاتهایی (1391). «جایگاه تجاری‏سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمدة مدل‌های تجاری‏سازی در حوزة صنایع پیشرفته»، پارک‌ها و مراکز رشد، س 9، ش 33، صص 26 ـ 36.

13. ین، رابرت (1376). تحقیق موردی، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چ 2، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 20.

14. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/11735.

15. Cho, J. & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach, Expert Systems with Applications, 40, pp. 5314–5330.

16. Cooper, R. G. (1983). A process model for industrial new product development, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. EM-30, pp. 2-11.

17. Eisenhardt, K. M. (1989). Bulding theories from case study research, Academy of Management Review, 4, pp. 532-550.

18. Jolly, V.K. (1997) Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Boston, MA: Harward Business School Press.

19. Ferguson, G. (2008). A review of the literature on existing commercialisation models, Rumour Control-Australian Defence Industry news+views, pp. 1-34, Online available at:

www.rumourcontrol.com.au/analysis/commercialisation_models.pdf.

20. Goldsmith, H. R. (2003). Model of Commercialization, Arkansas Small Business and Technology Development Center, pp. 1-24, available at:

http:/asbdc.ualr.edu/technology/Commercialization/themodel.asp.

21. Industry Canada (2006). People and Excellence: the Heart of Successful Commercialization, Supporting Material. Ottawa, Industry Canada, pp. 1-40..

22. Linka, A. N. & Scottb, J. T. (2010). Government As Entrepreneur: Evaluating The Commercialization Success Of  SBIR Projects, Research Policy, 39(5), pp. 589-601.

23. Magnus, K. (2004). “commercialization of research results in the united states”, ITPS, Swedish Institute for growth policy studies, P.14,15, Accessed in www.itps.se

24. Namey, E., Guest, G., Thairu, L., & Johnson, L. (2007), “Data Reduction Techniques for Large Qualitative Data Sets”, In Guest G. & MacQueen K. M. (Eds.), Handbook For Team-Based Qualitative Research, pp. 137-162, United Kingdom: AltaMira Press.

25. Shakeel, s., Takala, j., & Zhu, l. (2017). Commercialization of renewable energy technologies: A ladder building approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews 78, pp. 855–867.

26. Touhill, C.Joseph, Touhill, Gregory J. and O'Riordan, Thomas A. (2008). Commercialization of Innovative Technologies, John Wiley & Sons, Inc.