بررسی رابطۀ مدل بومی هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی در مدیران شرکت‌های تأمین‌کنندۀ مواد شیمیایی صنعتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشکدة مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد دانشکدة مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تحقیقات بسیار مؤید این موضوع‌اند که هوش عاطفی از طریق تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار مدیران و کارکنان باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود. این بهبود در سازمان‌های تجاری با اثربخشی بازاریابی نمود پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی انجام شد. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای برای سنجش این متغیرها طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری میان مدیران جامعة آماری توزیع شد. نتایج نشان داد از میان ابعاد این مدل بومی، که تأثیرگرفته از آموزه‌های اسلامی است، هوش عاطفی و ابعاد مختلف آن با اثربخشی بازاریابی رابطه دارد و این رابطه مثبت و معنادار است. آنچه به عنوان هوش عاطفی در ایران اسلامی می‌توان شناخت مؤلفه‌هایی دارد که متأثر از آیات قرآن، احادیث، روایات، و سخنان عالمان دینی است. از طرفی، از میان ابعاد مختلف مدل بومی هوش عاطفی، ابعاد «دیگرکنترلی»، «خداآگاهی» و «گذشت و بخشش» از حیث شدت رابطه نسبت به سایر عوامل در موقعیت بالاتری قرار دارند. این نتیجه نشان‌دهندة آن است که در جامعة مورد بررسی ابعاد مدل بومی هوش عاطفی با میزان اثربخشی بازاریابی رابطه دارد و این رابطه مستقیم و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  قرآن کریم

  1. حسن الماسی و نیما سعیدی، محمود پوریازواری؛ مهدی ترکیان؛ یوکابد بیکخانیان (۱۳۸۹). «بررسی رابطة هوش عاطفی با عملکرد کارکنان»، مدیریت کسب‌وکار، ش ۵، صص 141 ـ ۱۵۹.
  2. ایمان بطلانی یادگار (۱۳۹۲). «ارائة چارچوبی برای هوش عاطفی (سیری بر مدل‌های نظریه‌پردازان غربی)»، سومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری ایران، کیش، ایران.
  3. احمدعلی خائف‌الهی و محمد دوستار (۱۳۸۲). «ابعاد هوش عاطفی»، مدیریت و توسعه، ش ۶۲، صص 18 ـ ۵۲.
  4. استفان پی. رابینز (۱۳۹۲). رفتار سازمانی، ترجمة پارساییان و اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  5. حسن زارعی‌متین (۱۳۹۲). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران، آگه.
  6. زهره سرمد و عباس بازرگان، الهه حجازی (۱۳۸۱). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه.
  7. آناهیتا صالح‌بلوردی (۱۳۸۸). «ساخت و هنجاریابی آزمون خودآگاهی موقعیتی در کار»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران‌مرکز، تهران.
  8. ــــــــــــــــــــ (۱۳۸۹). «بررسی رابطة خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران»، تازه‌های روا‌ن‌شناسی صنعتی سازمانی، ش ۲، صص 7 ـ ۱۲.
  9. یوسف صانعی (۱۳۸۸). امر به معروف و نهی از منکر. قم، انتشارات دفتر آیت‌الله یوسف صانعی.

  10. محمدمهدی صفار (۱۳۸۵). «نگاهی تحلیلی ـ اجتماعی از اهتمام به امور مسلمانان به نگاه به آیات و روایات»، معرفت، قم، ش ۱۰۳، صص 20 ـ ۲۷.

  11. غلام‌علی طبرسا و لیلا میرزاده (۱۳۸۹). «تبیین جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی (OCB)، ماهیت، محتوا، کارکردها»، راهبرد یاس، ش ۲۳، صص 4 ـ 10.

  12. علی‌نقی فقیهی و سمیه دریساوی (۱۳۹۲). «بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم»، معرفت اخلاقی، قم، ش ۱۳، صص 3 ـ ۵.

  13. علی فلاح‌رفیع (۱۳۸۷). «فرایند تجلی روح و خودآگاهی دینی از دیدگاه هگل»، فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم، ش ۴، صص 8 ـ ۱۴.

  14. دانیل گلمن و آنی مکی‌مک، ریچارد بویاتزیس (۱۳۸۵). هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی، ترجمة بهمن ابراهیمی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

  15. سید جلیل لاجوردی (۱۳۸۷). «هوش عاطفی و رهبری سازمانی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش ۲۷، صص 41 ـ ۵۷.

  16. مرتضی مطهری (۱۳۸۵). انسان کامل، تهران، صدرا.

  17. کارولین مورف و اوزلم ایدوک (۱۳۹۱). روان‌شناسی شخصیت، ترجمة عطاله محمدی، تهران، ارجمند.

  18. منصور  مؤمنی و علی قیومی (۱۳۹۱). تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، اصفهان، گنج نهان.

  19. دیوید وولف ام (۱۳۸۶). روان‌شناسی دین،ترجمة محمد دهقانی، تهران، رشد.

  20. Amabile, T. M, Conti, R., Coan, Lozenby, Herrou, M. (1996). “Assesing the Work Enviroment for Creativity”, Academy of Management Journal.

  21. Amabile, T. M. “How To Kill Creativity”, Harvard Business School Review.

  22. Guenzi, P. & Pelloni, O. (2004). "The impact of Interpersonal Relationships on Customer Satisfaction and Loyalty to the Service Provider", International Journal of Service Industry Management, Vol. 15, No. 4, pp. 365.

  23. Hersey, P. & Chard, B. (1988) “Management of Organization Behavior”, Fifth edition, Prenticehall.

  24. Homburg, Christian, Krohmer, Harley, Workman, P., John, a Strategy Implementation Perspective of Market Orientation, Journal of Business Research, 2004.

  25. N. Gladson Nwokah Augustine I. Ahiauzu, (2009). "Emotional intelligence and marketing effectiveness”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 27 Iss 7 pp. 864–881.

  26. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). “Modern Epidemiology”, Mid-cycle revision.

  27. Sing, R. (2006) “Self-Awareness Encyclopedia of Career Development”, Sage Publishing.

  28. solcansky & simberova (2010). measurement of marketing effectiveness” economics and management, 2010, vol 15.