بررسی نقش رهبری ‏تحول‏ آفرین در رابطه بین ذهن ‏آگاهی و بهزیستی ذهنی (مورد مطالعه: کارکنان مجتمع فولاد گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو، با هدف بررسی نقش رهبری تحول‏آفرین در رابطة بین ذهن‏آگاهی و بهزیستی ذهنی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدفْ کاربردی و از نظر نحوة جمع‌آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری همة کارکنان مجتمع فولاد گیلان (419 نفر) بودند که با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده نمونه‏ای به حجم 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. برای گردآوری داده‏ها، پرسشنامة بهزیستی ذهنی کی‏یز و ماگیارمو (2003)، پرسشنامة ذهن‏آگاهی بایر و همکارانش (2006)، و پرسشنامة رهبری تحول‏آفرین بس و آولیو (1997) به کارگرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده‏ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بود که با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار‏های Spss 20 و Smart Pls 2 انجام گرفت. طبق نتایج این پژوهش، رهبری تحول‏آفرین ادراک‌شده نقش میانجی کامل در تأثیرگذاری ذهن‏آگاهی بر بهزیستی ذهنی دارد.

کلیدواژه‌ها


ارزانی، نسیم؛ فریبرز باقری؛ حمیدرضا حاتمی؛ شکوه السادات بنی‌جمالی (1396). «تحلیل رابطة ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای ذهن‌آگاهی و سخت‌کوشی روان‌شناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان»، زنان و خانواده، ش 42، صص 79ـ 95.
اسمخانی اکبری‌نژاد، هادی؛ احمد اعتمادی (1393). «بررسی رابطة ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر»، زن و مطالعات خانواده، ش 23، صص 45ـ 57.
جوکار، فرهاد؛ فرهادی، مهران؛ دلفان بیرانوند، آرزو (1397). «پیش­بینی بهزیستی ذهنی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک­های دفاعی، صداقت و نیاز­های اساسی روانشناختی»، مطالعات روانشناختی، د 14، ش 2، صص 73-57.
حسن‌زاده پسیخانی، محمدصادق؛ راضیه باقرزاده خداشهری (1397). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 5، ش 1، صص 111ـ 134.
شجاعی، سامره؛ پرویز خلیلی (1396). «بررسی رابطة رهبری تحول‏آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش انگیزة خدمات عمومی و شفافیت اهداف»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 15، ش 1، صص 93ـ 116.
عرب‌قائنی، ماریه؛ کیانوش هاشمیان؛ مینا مجتبایی؛ الهه مجدآرا؛ آتوسا آقابیکی (1396). «اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرئت‌ورزی در دانشجویان مضطرب»، مجلة پزشکی ارومیه، د 2، ش 28، صص 119ـ 129.
علی‌نسب، سمیه؛ مهناز شاهقلیان؛ محمدنقی فراهانی (1396). «نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی در رابطة میان برون‌گرایی/ نورزگرایی بهزیستی ذهنی»، پژوهش در سلامت روان‌شناختی، د 11، ش 1، صص 1ـ 12.
قاسمی جوبنه، رضا؛ مهدی عرب‌زاده؛ سعید جلیلی‌نیکو؛ زینب محمدعلی‌پور؛ فرشاد محسن‌زاده (1394). «بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی فرم کوتاه پرسشنامة ذهن‌آگاهی فرایبورگ»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، د 14، ش 2، صص 137ـ 150.
قوام، علی؛ فاطمه شهابی‌زاده؛ محمدرضا میری (1394). «اثربخشی آموزش مؤلفه‌های نوین هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شاهد شهر بیرجند»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، د 7، ش 1، صص 157ـ 165.
کرد، بهمن (1395). «پیش‌بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس ذهن‌آگاهی و شفقت‌ورزی به خود»، مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ش 16، صص 273ـ 282.
مهرابی، سحر؛ اعظم صالحی (1396). «مدل پیش‌بینی نقش عوامل شناختی در بهزیستی ذهنی بیماران مبتلا به صرع شهر اصفهان»، مجلة دانشکدة پزشکی اصفهان، د 35، ش 424، صص 326ـ 334.
References
Alinasab, S., shahgholian, M., & farahani, M. N. (2017). Relationship between extraversion/neuroticism and mental well-being: The mediating role of mindfulness. Research in Psychological Health, 11 (1), pp. 1-12 (in Persian).
Arab Ghaeni, M., Hashemian, K., Mojtabaei, M., majd ara, E., & Aghabeiki, A. (2017). The effect of mindfulness training (MBSR) on the increasing assertiveness among anxious students. J Urmia Univ Med Sci, 28 (2), pp. 119-129 (in Persian).
Arzani, N., Bagheri, F., Hatami, H., & Banijamali, S. (2018). Analysis of the Structural Relationship of Subjective Well-Being Based on Mindfulness and  psychological hardiness With the mediating role of emotional regulation in women with breast cancer. Women and Family Culture - Education, 12(42), pp. 79-95 (in Persian).
Baer, R. A., Lykins, E. L., & Peters, J. R. (2012). Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched nonmeditators. The Journal of Positive Psychology, 7(3), pp. 230-238.
Bostock, S., Crosswell, A. D., Prather, A. A., & Steptoe, A. (2018). Mindfulness on-the-go: Effects of a mindfulness meditation app on work stress and well-being. Journal of occupational health psychology.
Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and open questions in the science of subjective well-being. Collabra: Psychology, 4(1).
Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of economic psychology, 29(1), pp. 94-122.
Esmkhani, A. H. & Etemadi, A. (2015). The relationship between personality dimensions and academic achievement motivation and subjective well-being of female students. Woman and Family Studies, 23, pp. 57-45 (in Persian).
Ghasemi Jobaneh, R., Arab Zadeh, M., Jalili Nikoo, S., Mohammad Alipoor, Z., & Mohsenzadeh, F. (2015). Survey the Validity and Reliability of the Persian Version of Short Form of Freiburg Mindfulness Inventory, JRUMS, 14 (2), pp. 137-150 (in Persian).
Ghavam, A., Shahabizadeh, F., & Miri, M. (2015). The effectiveness of the new components of emotional intelligence training on mental well-being of students of Birjand Shahed schools, JNKUMS, 7(1), pp. 157-165 (in Persian).
Hassanzadeh Pasikhani, M. & Bagherzadeh Khodashahri, R. (2018). The Impact of Social Capital on Psychological Empowerment: Mediating Role of Subjective Well-being. Social Capital Management, 5(1), pp. 111-134 (in Persian).
Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H., & Wu, D. (2018).Do ethical, authentic, and servant leadership explain variance above and beyond transformational leadership? A meta-analysis. Journal of Management, 44(2), pp. 501-529.
Jensen, U. T., Andersen, L. B., Bro, L. L., Bøllingtoft, A., Eriksen, T. L. M., Holten, A. L., & Westergård-Nielsen, N. (2019). Conceptualizing and measuring transformational and transactional leadership. Administration & Society, 51(1), pp. 3-33.
Jung, S. & Vranceanu, R. (2019). Competitive compensation and subjective well-being: The effect of culture and gender. Journal of Economic Psychology, 70, pp. 90-108.
Kurd, B. (2016). Prediction of Nursing Students’ Subjective Well-being based on Mindfulness and Self-compassion. Iranian Journal of Medical Education, 16, pp. 273-282 (in Persian).
Lemay, D. J., Doleck, T., & Bazelais, P. (2019). Do instrumental goal pursuit mediate feelings of envy on Facebook and Happiness or subjective well-being?. Computers in Human Behavior, 91, pp. 186-191.
 Lu, J., Mumba, M. N., Lynch, S., Li, C., Hua, C., & Allen, R. S. (2019). Trait mindfulness and nursing students' psychological stress: A regression and mediation analysis. Nurse Education Today.
Mehrabi, S. & Salehi, A (2017). Predictive Model of Cognitive Factors in Mental Well-being among Patients with Epilepsy in Isfahan City. Journal of Isfahan Medical School, 35(424), pp. 326-334 (in Persian).
Ojala, M. (2018). Being young in a time of climate change: Coping strategies, communication patterns, engagement, and subjective wellbeing. In 25th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2018), Gold Coast, Australia, July 15-19, 2018.
Orúzar, H., Miranda, R., Oriol, X., & Montserrat, C. (2019). Self-control and subjective-wellbeing of adolescents in residential care: The moderator role of experienced happiness and daily-life activities with caregivers. Children and Youth Services Review.
Shojaei, S. & Khalili, P. (2017). Examining the Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Emphasizing on the Role of Public Service Motivation and Goal Clarity. Organizational Culture Management, 15(1), pp. 93-116 (in Persian).
Steel, P., Taras, V., Uggerslev, K., & Bosco, F. (2018). The happy culture: A theoretical, meta-Analytic, and empirical review of the relationship between culture and wealth and subjective well-being. Personality and Social Psychology Review, 22(2), pp. 128-169.
Pagnini, F., Cavalera, C., Rovaris, M., Mendozzi, L., Molinari, E., Phillips, D., & Langer, E. (2019). Longitudinal associations between mindfulness and well-being in people with multiple sclerosis. International Journal of Clinical and Health Psychology, 19(1), pp. 22-30.
Pinck, A. S. & Sonnentag, S. (2018). Leader Mindfulness and Employee Well-Being: The Mediating Role of Transformational Leadership. Mindfulness, 9(3), pp. 884-896.
Weinstein, N., Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2009). A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being. Journal of Research in Personality, 43(3), pp. 374-385.