سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه کارآفرینی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

یکی از روش‌های آینده‌پژوهی سناریونویسی است. در این تحقیق تلاش شد عوامل اساسی شکل‌گیری آیندة نظام استاندارد شناسایی و تجزیه‌وتحلیل و سناریوهای پیش روی نظام استانداردسازی استخراج شود. بدین منظور ابتدا بر اساس مطالعات و پژوهش‌های کتابخانه‌ای فهرستی از مهم‌ترین عوامل و متغیرهایی که در تعیین وضعیت سیستم مؤثرند شناسایی شد و سپس بر اساس نظر خبرگان عواملی که کمتر از میانگین نمرات را به دست آورده بودند حذف و عوامل منتخب برای مرحلة بعدی تحقیق و طراحی پرسشنامة تأثیر متقابل استخراج شد. سپس با تهیة پرسشنامه و به‌کارگیری روش تحلیل تأثیر متقابل با استفاده از نرم‌افزار میک مک نتایج نظر خبرگان تحلیل شد و 9 عامل از 24 عامل شناسایی‌شده به منزلة عوامل کلیدی نهایی (ریسک) تعیین شد. نتایج این بخش در قالب پرسشنامة دیگری در اختیار خبرگان قرار گرفت تا عدم قطعیت‌ها و اهمیت‌های هر متغیر را تعیین کنند. در نهایت، بر اساس محاسبات انجام‌شده بر نتایج پرسشنامة عدم قطعیت، سناریوهای آیندة نظام استانداردسازی در حوزة فناوری تولید مشخص شد. نتایج نشان داد دو عدم قطعیت «سیاست‌های تولید در جهت ایجاد بستر رقابتی در صنایع» و «امکان تهیة تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن تولید» بالاترین ضرایب را دارند و ازین‌رو محورهای سناریوهای این مطالعه را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اطاعتگر، زهرا (1386). «نقش استانداردها در تجارت جهانی»، ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعة صنایع و معادن.
بختیاری مقدم، حسن؛ محمود رستمی (1391). «تأثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های امنیتی»، امنیت‌پژوهشی، تهران، انتشارات دانشکدة فارابی، 37، ص 95.
جهانگیر، محمدرضا؛ مهدی منوری (1385). «پیمایش رشتة آینده‌پژوهی در جهان»، اولین همایش آینده‌پژوهی، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
حبیبی، شهلا (۱۳۹۴). «استانداردسازی و محصولات»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، تهران، گروه پژوهشی بوعلی، دانشگاه شهید بهشتی.
حسن‌نژاد، امیرحسین؛ محمدحسن ملکی (1394). «شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت نساجی»، آینده‌پژوهی مدیریت، س 26، ش 104، صص 53 ـ 64.
روستا، حسین (1391). «ضرورت آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقاتی دفاعی»، محقق، تهران، انتشارات ادارة تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا، 57، ص 10.
سروری، حامد (1390). آینده‌پژوهی چیست؟، دانشگاه تهران، مرکز آینده‌پژوهی پارک علم و فناوری.
طاهری، محسن (1393). «تحلیل ساختاری با استفاده از روش Mic Mac»، وبگاه یادداشت‌های یک آینده‌پژوه، 25 اسفند 1396، بازیابی‌شده از http://iranianfuturist.com
فنی، زهره؛ لیلا کاظمی (1395). «آینده‌پژوهی ‌و‌ سناریونگاری‌ برای ‌برنامه‌ریزی ‌توسعة محله‌ای ‌بر ‌پایة تحلیل ‌سیستمی ‌با ‌مطالعة ‌محلة ‌سنگلج تهران»، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، د 6، ش 21، صص 16 ـ 30.
کریمی، فرشید؛ آیدا محمدی؛ مژده گل‌شناس راد (۱۳۹۳). «استراتژی بازاریابی بین‌المللی: استانداردسازی در مقابل انطباق»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسة مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
کلانتری‌نژاد، رضا؛ زهرا صادقی‌گیوی؛ علی‌اکبر گل‌رو ( ۱۳۸۵). «استاندارد از نگاه آینده»، اولین همایش آینده‌پژوهی‌ـ فناوری و چشم‌انداز توسعه»، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نوروزی، رضا؛ مهدی شکیبافر (1394). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعة استاندارد از نگاه کارشناسان استاندارد»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ، و توسعة اقتصاد، مشهد مقدس.
Bakhtiari Moghadam, H. & Rostami, M. (2012). The Impact of Future Studies on Strategic Planning in Security Organizations, Journal of Research Security, 37, Tehran, Farabi Faculty Publishing, 95. (In Persian)
Etaatgar, Z. (2007). The Role of Standards in World Trade, 6th Conference of Research and Development Centers of Industries and Mines. (In Persian)
Fanni, Z. & Kazemi, L. (2016). Future Studies and Scenarios for Local Development Planning Based on a System Analysis with the Study of the Sangalaj Neighborhood in Tehran. Journal of Strategic Studies in Public Policy, 6 (21), pp. 30-16. (In Persian)
Habibi, S. (2015). Standardization and Products, Second National Conference on Industrial Engineering Research, Tehran, Booali Research Group, Shahid Beheshti University. (in persian)
Hassan Nejad, A. H. & Maleki, M. H. (2015). Identifying Reasonable Textile Industry Scenarios. Quarterly Journal of Management Studies, 26 (104), pp. 64-53. (in persian)
Jahangir, M. R. & Monavari, M. (2006). Future Studies in the World, The First Conference on Future Studies, Tehran, Amir Kabir University of Technology. (in persian)
Kalantari Nejad, R., Sadeghi Givi, Z., & Golroo, A. A. (2006). Standards from the Viewpoint of the Future, First Conference on Future-Technology and Development Prospects, Tehran, Amir Kabir University of Technology. (In Persian)
Karimi, F., Mohammadi, A., & Golshan Rad, M. (2014). International Marketing Strategy: Adaptation Standardization, International Management Conference in the 21st Century, Tehran, Institute of Managers of the Vida Capital Ideas. (In Persian)
Nowroozi, R. & Shakibafar, M. (2015). Identification and ranking of factors affecting standard development from the viewpoint of standard experts, international conference on management, culture and development of economy, holy Mashhad. (In Persian)
Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press, 37.
Roosta, H. (2012). The Need for Future Studies in Defense Research Organizations, Journal of Quarterly Journal, 57, Tehran, Department of Research and Self-Esteem and Self-Esteem Jihad Aja, 10. (In Persian)
Schwartz, P. (2012). Art of Fiction: Planning for the Future in an Uncertain World, Aziz Alizadeh's Translation, Defense Research Educational Research Institute, Tehran.
Taheri, M. (2014). Structural analysis using the Mick Mac Mic Mac, Notes website of a future futurist, March 25, 2017, From the Internet: http://iranianfuturist.com/. (In Persian)
Sarvari, H. (2011). What is Future Studies? University of Tehran, Science and Technology Park's Future Studies Cente. (in persian)
Williamson, N. (1995). Standard and Standardization in Thematic Analysis Systems, by Fatemeh Nooshinfard, Journal of National Library Information and Information Studies, 6th Year, 3 & 4, pp. 126-137.