ارائۀ الگوی فرهنگ مربیگری در پارک های علم و فناوری کشور

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکترا‏، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت‏، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکدة مدیریت‏، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین الگوی به‌کارگیری فرهنگ مُربیگری در پارک‌های علم و فناوری کشور بود. این پژوهش از نوع پژوهش‏های کیفی است که با استفاده از نظریة داده‌بنیاد و مدل پارادایمی سیستماتیک استراوس و کوربین انجام شد. در این زمینه، مصاحبه‌های عمیق با استفاده از نمونه‏گیری نظری با تکنیک گلوله‌برفی با مدیران برخی از پارک‌های علم و فناوری و خبرگان و صاحب‌نظران مسلط بر حوزة مربیگری صورت گرفت. تعداد نمونه‌ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ‌ها به مرحلة اشباع رسید (با تعداد 23 مصاحبه). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کد‏گذاری انتخابی انجام و سپس بر اساس مدل پارادایمی نظریة داده‌بنیاد الگوی مورد نظر تبیین شد. «تشکیلات و رویه‏ها، نظام جذب، انتخاب و استخدام، فرایند مدیریت عملکرد، فرایند آموزش و یادگیری، شناسایی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط نظام نگه‌داشت» به منزلة شرایط علّی فرهنگ مربیگری، «فرهنگ مربیگری» به منزلة پدیدة اصلی پژوهش‏، «بوروکراسی و سیاست‌های بالا‏دستی، سیاست‌بازی، و فرهنگ ملی» به منزلة عوامل مداخله‌گر،‏ و «ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، بلوغ کارکنان، شیوه‌های رهبری، و فضای سازمانی» به منزلة عوامل زمینه‌ای از دیدگاه مشارکت‌کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در هفت بعد شامل توسعة سازمانی، جذب و استخدام مبتنی بر شایستگی، مربیگری و مدیریت عملکرد، آموزش یادگیری‌محور، نگه‌داشت مبتنی بر مربیگری‏، رهبری، و توسعة ارتباطات سازمانی و پیامدهای حاصل شامل سه محور سازمانی و فردی و فراسازمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراوس، انسلم؛ جولیت کوربین (1396). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، ترجمة ابراهیم افشار، چ 6، نی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی، رویه‌ها، و روش‌ها، ترجمة بیوک محمدی، چ 3، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
خنیفر، حسین؛ ناهید مسلمی (1396). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران، نگاه دانش.
دانایی‌فرد، حسن؛ سید مجتبی امامی (1386). «استراتژی پژوهش‌های کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشة مدیریت، س 1، ش 2.
سلطانی، ایرج (1396). فنون و ابزارهای مربیگری در توسعة رهبری، تهران، ارکان دانش.
نادری‌بنی، ناهید (1396). مربیگری و ارشاد در سازمان‌ها، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
References
Abu‏Mansor, N. N., Syafiqah, A. R., Mohamed, A., & Idris, N. (2012). Determinates of Coaching Culture Development, Social and Behavioral Sciences, 40: pp. 485–489.
Agarwal, R., Angst, C. M., & Magni, M. (2009). The performance peffects of coaching: a multilevel analysis using hierarchical linear modeling The International Journal of Human Resource Management, 20(10): pp. 211–213.
Anderson, M. C., Frankovelgia, C., & Hernez-Broome, G. (2009). Business Leaders Reflect on Coaching Cultures. Journal of Leadership in Action, 28, (6): pp. 20–22.
Araujo, A. (2011). Coach: um parceiro para o seu sucesso. São Paulo: Editora Gente.
Bartlett, C. A. & Ghoshal, S. (1997). The Myth of the Generic Managers: New Personal Competencies for New Management Roles, California  Management Review, 40(1): pp. ‏12-121.
Bawany, S. (2015). Creating a Coaching Culture, Leadership Excellence Essentials, 32 (2): p. 43.
Beevers, K. & Rea, A. (2010). Learning and Development Practice, Chartered Institute of Personal and Development.
CIPD. Chartered Institute of Personnel and Development (2012). Learning and talent development. Annual Survey Report. London. Available at:‏http://‏www.cipd.co.uk/research/_learning-talent-development.
Clutterbuck, D. & Megginson, D. (2005). Making  Coaching Work-Creating a    Coaching Culture, Published by the Chartered Institute of Personnel and Development, Registered Charity No. 1079797.
Clutterbuck, D. (2013). Teaming up for a coaching culture. Www. Ttrainingjournal.com.
Cummings, T. G. & Worley, C. G. (2009). Organization development and change. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
Danaei Fard, H. & Emami, S. M. (2007). Qualitative Research Strategy: Reflecting on the Theory of Fundamental Data. Management Thought publishing. (in persian)
Denison, D., Nieminen Levi, R. G., & Hanson, B. (2018). Organizational Culture and Coaching, DOI 10.1007/978-3-662-45119-9_86-
Ellinger, A. D. & Kim, S. (2014). Coaching and Human Resource Development: Examining Relevant Theories, Coaching Genres, and Scales to Advance Research and Practice. Advances in Developing Human Resources, 16(2): pp. 127–138.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., & Keller, S. B. (2003). Supervisory Coaching Behavior, Employee Satisfaction, and Warehouse Employee Performance: A Dyadic Perspective  in the Distribution  Industry. Human Resource Development Quarterly, 14(4): pp. 435–458.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Bachrach, D. G., Wang, Y., & Bas, ABE. (2011). Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee workrelated performance. Management Learning, 42(1): pp. 67-85.
Evered, R. D. & Selman, J. C. (1989). Coaching and the art of  management. OrganizationalDynamics, 18: pp. 16-32.
Garcia, A. L. (2011). O processo de coaching nas organizações empresariais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Grespan, A. R. & Souza, C. L. de .(2008). Aprendizagem organizacional: O coaching como processo facilitador. In: M.A.M. Lima, & T de JP. Maciel. Avaliação, gestão e estratégias organizacionais: Projetos e processos inovadores em organizações. Fortaleza: Edições UFC.
Hart, W. (2005). Getting culture: Imbuing your organization with coaching behavior, Leadership in Action, 25‏(4): pp.‏ 7-10.
Hunt, J. M. & Weintraub, J. R. (2011). The coaching manager (2nd ed.). Thousand Oaks, CA:Sage. International Coach Federation (ICF). 2009. From:https://www.coachfederation.org/need/landing.cfm?ItemNumber=747.
Jones, G. & Gorell, R. (2014). How to create a Coaching Culture, Kogan: 264.
Kalkavan, S. & Katrinli, A. (2014). The effects of managerial coaching behaviors on the employees’ perception of job satisfaction, organisational commitment, and job performance: Case study on insurance industry in Turkey. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 150: pp. 1137-1147.
Karsten, M. A. (2010). Coaching: An effective leadership  intervention. The Nursing Clinics of North America, 45 (1): pp. 39-48.
Kets de Vries, M. (2008). Leadership Coaching and Organizational  Transformation: Effectiveness in a World of Paradoxes INSEAD  Working Paper Series 2008/71/ EFE.
Khannifar, H. & Moslem, N. (2018). Principles and principles of  qualitative research methods. Tehran: Danesh Publishing. (in persain)
Kim, S. (2014). Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes. Human Resource Development Quarterly, 25 (1).
Kim, S., Egan, T., Kim, W., & Kim, J. (2013). The impact of managerial coaching behavior on employee work-related reactions. Journal of Business and Psychology, 28: pp. 315-330.
Kinlaw, D. C. (1999). Coaching for commitment: interpersonal strategies for obtaining superior performance from individuals and teams (2nd ed) San Francisco, Calif: Jossey-Bass/Pfeifer.
Kołodziejczak, M. (2015). Coaching Across Organizational Culture. Procedia     Economics and Finance, 23: pp. 329–334.
Leonard-Cross, E. (2010). Developmental  coaching:  Business  benefit   fact  or fad? An evaluative study to explore the impact of coaching in the workplace. International Coaching Psychology Review. 5(1).
McComb, C. (2012). Developing coaching  culture: are your  managers good coachees? Industrial and Commercial Training, 44(6): pp. 345-348.
McLagan, P. (1996). Great ideas revisited. Training and Development, 50(1): pp. 60-65.
McLean, G. N. & Kuo, M. (2000). Coaching in organizations: Self-assessment of competence.
McNutt, R. & Wright, P. C. (1995). Coaching your employees: Applying sports analogies to business. Executive Development, 8(1): pp. 27-32.
Meister, N. ‏M. (2013). The influence of executive coaching on organizational performance.
Moen, F. & Federici, R. A. (2012). The Effect of External Executive Coaching and Coaching- Based Leadership on Need Satisfaction. Organization Development Journal, 30(3): pp. 63-74.
Mukherjee, S. (2012). Does Coaching Transform Coaches? A Case Study of Internal Coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10(2).
Naderi Bani, N. (2018). Coaching in Organizations, Tehran: Academic Jihad Publications. (in Persian)
Passmore, J. & Fillery–Travis, A. (2011). A critical review of executive coaching research: A decade of progress and what’s to come. Coaching: AnInternational Journal of  Theory, Practice & Research.4(2): pp. 70-88.
Randak- Jezierska, M. (2015). Coaching in Managerial Work. Proceedings of the 5th International Conference  on Management. “Management, Leadership and Strategy for SME’s Competitiveness”. ICM 2015. 18-19th June 2015, Godollo, Hungary.
Schein, E. H. (2011). The Corporate Culture Survival Guide, Sense and Nonsense about Cultural Change. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
Segers, J., Vloeberghs, D., Henderickx, E., & Inceoglu, I. (2011). Structuring and understanding the coaching industry: The coaching cube. Academy of Management Learning & Education, 10: pp. 204-221.
Soltani, I. (2018). Coaching Techniques and Tools in Leadership Development. Tehran: Arkan Danesh Publications. (in persian)
Strauss, A. & Corbin, J. (2012). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Methods,Tehran: Humanities and Cultural Studies Institute Publishing. (in persian)
Strauss, A. & Corbin, J. (2018). Principles of Qualitative Research, Techniques, and Processes of Underground Theory Production.Tehran: Ney Publishing. (in persian)
Vesso, S. (2016).Developing Coaching Culture through Coaching-Based Ledership Style. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Public commencement on December 13, Estonian Business School, Lauteri 3.
Wales, S. (2002). Why coaching? Journal of Change Management, 3 (3): pp. 275-282.
Whybrow, A. & O’Riordan, S. (2012). Journal of Developing a coaching culture at work. In: M. Neenan & S. Palmer (Eds.). Cognitive Behavioural Coaching in Practice: An evidence based approach. East Sussex: Routledge.
Wilson, C. (2011). Developing  a coaching culture, Industrial and Commercial Training, 43(7‏): pp. 407–414.
Zaharov, A. (2010). Coaching: Caminhos para transformação da carreira e da  vida pessoal. Rio de Janeiro: Brasport.