فرا تحلیلی بر رابطۀ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام‌شده در رابطة بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری مدیران بود که در سال‌های 1370 تا پایان اسفندماه سال 1396 در کل کشور انجام شده است. در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد و جامعة آماری شامل همة پژوهش‌های انجام‌شده در زمینة ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی با تصمیم‌گیری مدیران بود. جهت انتخاب نمونة پژوهش معیارهایی برای ورود و خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. در نهایت، بیست و سه پژوهش به منزلة نمونة نهایی برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. برای محاسبة ضرایب و شاخص‌ها، قسمتی از مراحل عملیات فراتحلیل حاضر به صورت دستی و قسمت‌هایی با استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA-2) و به روش ترکیب اندازة اثر صورت گرفت. آزمون اصلاح برازش دووال و توئیدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام شد. میانگین اندازة اثر در مدل ثابت 524/0 و در مدل تصادفی 373/0 به دست آمد. بنابراین، طبق معیار کوهن، اندازة اثر رابطة سیستم‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری مدیران در مدل آثار تصادفی و ثابت متوسط رو به بالاست. همچنین در پایان پژوهش برخی پیشنهاد‌های راهبردی برای مدیران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‌زاده، یحیی؛ رضا باباپور؛ حدیث جواهری (1394). «بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرایند تصمیم‌گیری از دیدگاه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ارومیه»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، تهران، مؤسسة سرآمد همایش کارین.
استفان، اگ؛ ماوی کامینگز (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت برای دانشجویان مدیریت و MBA، ترجمة محمد ولی‌پور و ابراهیم نوروزی و احمد نوروزی، آذرخش.
اسکندری، مجتبی؛ حجت‌الله باقری (۱۳۹۰). «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم‌گیری کاربران»، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 1 (4): صص 1ـ 28.
اسکندری، مجتبی؛ حجت‌الله باقری (۱۳۹۱). «تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان (نمونه‌پژوهی یکی از دانشگاه‌های نظامی)»، توسعة‌ سازمانی پلیس، ش 43: صص 11ـ 30.
اشرفی، حمیدرضا؛ لیلا شریفیان؛ مرجان شاه‌قلیان قهفرخی (1397). «اهمیت سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌ها با تأکید بر سیستم اطلاعاتی تصمیم یار (DSS) و مقایسه با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ش 6.
الوانی، سید مهدی؛ محبوبه خسروی (1384). «نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در تصمیم‌گیری»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ش 47، صص 81ـ 98.
ال‌ جواد، وسام (1397). «سیستم‌های مدیریت اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری استراتژیک برای مدیران بررسی تحقیقی در شبکة ماهواره‌ای کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، رشتة مدیریت سیاست‌گذاری بخش عمومی، جامعة المصطفی العالمیه، مؤسسة آموزش عالی علوم انسانی.
آقایی، الهام؛ سمیه جمالی پاقلعه؛ احمد عابدی؛ مهناز مرتضوی (1391). «فراتحلیل مقایسة اثربخشی درمان‌های دارویی و مداخلات روان‌شناختی بر میزان نشانه‌های افسردگی». فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، س 3، ش 10.
بابایی، شهریار (1394). «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود فرایند تصمیم‌گیری مدیران شرکت خودروسازی سایپا»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج.
بزرگمهر، هادی (1395). «بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر فرایند تصمیم‌گیری مدیران سازمان بیمة تأمین اجتماعی استان مازندران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم انسانی مؤسسة آموزش عالی آمل.
پاپ‌زن، عبدالحمید؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا (1392). «شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونی‌های کشاورزی استان ایلام، تعاون و کشاورزی، 2(6)، صص 41ـ 62.
پرتابیان، اکبر؛ مختار رنجبر؛ جعفر پرتابیان (1392). «نقش سیستم‌های اطلاعاتی در فرایند تصمیم‌گیری راهبردی سازمان»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها، و راهکارها، شیراز.
پورسعید بناب، زهرا (1389).«ارزیابی نقش سیستم اطلاعات مدیریت مخابرات آذربایجان شرقی بر کارآیی دفاتر خدماتی ارتباطی استان آذربایجان شرقی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشکدة علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران.
ترکمن، امیر (1394). «بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران (مطالعة موردی: بانک ملی شهر تهران)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدة مدیریت گروه مدیریت دولتی.
چمن، فاطمه (۱۳۸۹). «بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران استانداری و حوزة ستادی»، همایش منطقه‌ای فناوری اطلاعات، راهکارها، و راهبردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس.
حلوایی، میثم (1395). «رابطة سیستم‌های اطلاعات مدیریت با اثربخشی تصمیمات مدیران (مورد مطالعه: شرکت تولید لولة چدن هامون نایزه»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، دانشکدة مدیریت.
خیرآبادی، مریم (1394). «ارزیابی تأثیر استفادة مدیران بخش دولتی از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری بر پایة شبکه‌های عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی مرکز استان خراسان جنوبی)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران.
دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد.
دیواندری، علی (1373). «نقش سیستم‌های اطلاعاتی پژوهشی در تصمیم‌گیری مدیران جهاد دانشگاهی تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
رنجی جیفرودی، نیما (1388). «بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران استانداری و حوزة ستادی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد رشت.
زاهدی، محمدهادی؛ عباس‌علی رضایی؛ ولی‌محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی (1397). «طراحی مدل انتخاب و پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های دولتی و تابع دولتی»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (شمارة 3 (پیاپی 23))، صص 131ـ 144.
سادات‌نیا، فرزانه (1394). «بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران بانک ملت ساری»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت‌ـ مدیریت صنعتی‌ـ مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدة مدیریت و حسابداری.
سرودی، سیاوش؛ یاسر گلدوست جویباری (1388). جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، انتشارات کتاب پدیدة کلک زرین.
سلطانی، مجید (1392). «بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی نوین بر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری در پروژه‌های معدنی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
شایان، بتول (1392). «بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در بهبود کیفیت تصمیم‌گیری مدیران ادارة کل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
شوکت، جمشید (1387). «ارزیابی اثربخشی سامانه‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت توسعة نیشکر و صنایع جانبی بر تصمیمات مدیران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
صرافی‌زاده، اصغر؛ علی علی‌پناهی (1383). سیستم‌های اطلاعات مدیریت: نظریه‌ها، مفاهیم، و کاربردها، تهران، میر.
صفانیا، علی‌محمد؛ مرتضی دوستی؛ افسانه رحیم‌پور (1388). آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی، نشر ورزش.
صفری، هاجر (۱۳۹۲). «بررسی تأثیر پیاده‌سازی اتوماسیون اداری بر نوآوری، تصمیم‌گیری و عملکرد (با رویکرد کارت امتیازی متوازن) در ادارات و مدارس منتخب آموزش‌وپرورش استان اصفهان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان.
صمدی، اسماعیل (1378). «بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم‌گیری مدیران عالی دانشگاه تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران.
طبرسا، غلام‌علی؛ نیما گیلانی (1390). «تبیین رابطة سیستم‌های اطلاعاتی (IS) و فرایند تصمیم‌گیری مدیران میانی نظام بانک‌داری خصوصی»، دانشور رفتار، 74 (2).
طیبی، زهرا (1397). «تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی سازمان و فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی (مطالعة موردی: شهر آمل)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی‌ـ آموزش‌ و به‌سازی منابع انسانی، مؤسسة آموزش عالی آمل، دانشکدة علوم انسانی.
عبداللهی‌پور، رضا (1390). «بررسی میزان آگاهی و استفادة مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان ایلام و عوامل مؤثر بر آن»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
عرفان‌طلب، مجید (1395). «بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری مدیران (مورد مطالعه: کارکنان استانداری مرکزی و واحدهای تابعه)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور استان مرکزی، مرکز پیام نور دلیجان.
عسگری، محمدهادی؛ محمد طالقانی؛ معصومه فقیه‌عبداللهی (1389). «بررسی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون جامع اداری بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران»، مهندسی مدیریت، س 4، ش 37.
فرجی، شهلا (1394). «بررسی میزان آگاهی و استفادة مدیران از سیستم اطلاعات مدیریت و تأثیر آن در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی شهرستان کرمانشاه»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
فسونگر، سمانه (1396). «بررسی تأثیر سیستم جامع اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مدیران (مورد مطالعه: شهرداری کوهسار)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت‌ـ مدیریت MBA، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.
فیض‌اللهی، صادق؛ علی‌رضا شیرمحمدی؛ نبی امیدی (1392). «بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: استانداری ایلام)»، فرهنگ ایلام، 40(24)، صص 172ـ 195.
قاضی‌طباطبایی، محمود؛ ابوعلی ودادهیر (1389). فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری، تهران، جامعه‌شناسان.
قاضی‌نوری نایینی، رضا؛ محمد توکل (1389). «وضعیت انتشار و موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران: مطالعة بخش‌های منتخب»، سیاست علم و فناوری، 2 (10).
قربان‌فکر، محمد (1392). «بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران سازمان سنجش آموزش کشور»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه علم و فرهنگ‌ـ پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی.
قنبری، علی‌محمد؛ نرگس سرلک؛ مهدی هاشمی (1392). «نقص سیستم اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ش 18.
کلانتری، حسن (1396). «نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران آب و فاضلاب استان مازندران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
کهخا، ناصر (1390). «تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت طرح‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکدة اقتصاد و علوم اداری.
گاروین، دیوید؛ روبرتو مایکل (1380). «ناشنیده‌های تصمیم‌گیری»، ترجمة پرستو معین‌الدینی، گزیدة مدیریت، تهران، مدیریت فردا.
گل‌آور محمدی، فرزانه (1390). «اثر پیاده‌سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در سازمان‌ها (مطالعة موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
محمدی نجف‌آبادی، عبدالمجید؛ اکبر ویسمرادی؛ پیمان اکبری؛ رضا رستمی (1392). «بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد مدیران (مطالعة موردی: مدیران مراکز دولتی استان اصفهان)»، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
مهران‌پور، رضا (1393). «بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیران شرکت توانیر»، کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدة مدیریت و حسابداری.
موفق، حسن (1388). «تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه امام علی(ع)، مدیریت نظامی، ش 34، صص 91ـ 114.
مولوی، مهران؛ ناصر احمدی (1395). «بررسی تأثیر فناوری نوین سیستم‌های اطلاعاتی بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعة موردی: کارکنان ادارة شماره‌گذاری ارومیه)»، کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و توسعه.
نمایشی، محمدعلی (1395). «بررسی تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران»،پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نوری پوراپورواری، جواد؛ حمید تابلی (۱۳۹۰). «بررسی میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر افزایش اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی»، همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
References
Abdollahi Pour, R. (2011). Assessment of Managers' Knowledge and Use of Management Information Systems in Decision Making Process in Governmental Organizations of Ilam Province and its Effective Factors. MSc in Executive Management. Islamic Azad University of Sanandaj Branch. (In Persian)
Ada, S. & Ghaffarzadeh, M. (2015). Decision Making Based On Management Information System and Decision Support System. International Journal of Economics, Commerce and Management, 93(4): pp. 260-269. (In Persian)
Aghaei, E., Jamali Poukeh, S., Abedi, A., & Mortazavi, M. (2012). A meta-analysis comparing the effectiveness of drug treatments and psychological interventions on depression symptoms. Journal of Counseling and Psychotherapy. Year Three, No. 10. (In Persian)
Ait Yassine, F. (2017). The Role of Management Information Systems in the Effectiveness of Managerial Decision Making in Greater Irbid Municipality. Arabian J Bus Manag Review, 7: p. 315.
Alvani, S. M. & Khosravi, M. (2005). The Role of Management Information Systems (MIS) in Decision Making. Journal of Management Studies (Improvement and Evolution). No. 47. pp. 81-98. (In Persian)
Ascandria, M. & Bagheri, H. (2011). Implementation of Management Information Systems in User Decision Making. Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution. 1 (4): pp. 1-28. (In Persian)
Ascandria, M. & Bagheri, H. (2012). The Influence of Management Information Systems on Decision Making of Commanders and Commanders (Case Study of a Military University). Journal of Police Organizational Development, No. 43: pp. 11-30. (In Persian)
Asgari, M., Taleghani, M., & Faghih Abdollahi, M. (2010). Investigating the Effects of Establishing a Comprehensive Office Automation System on Managers' Decision Making Quality in Islamic Azad Universities of Mazandaran Province. Journal of Management Engineering, Fourth Year, No. 37. (In Persian)
Ashrafi, H. R., Sharifian, L., & Shahgholian G. (1979). Importance of Information Systems in Organizations Emphasizing on Decision Support Information System (DSS) and Comparison with Management Information System (MIS). New Research Approaches in Management and Accounting. No. 6. (In Persian)
Babaei, S. (2015). The Impact of Information Technology on Improving the Decision Making Process of Saipa Automotive Company Managers. Master thesis. Management. Payam Noor University of Alborz, Karaj Payam Noor Center. (In Persian)
Bozorgmehr, H. (2016). Investigating Management Information Systems on the Decision Making Process of Managers of Mazandaran Province Social Insurance Organization. Master thesis. Management - Business Management; Financial Management. Amol Institute of Higher Education, Faculty of Humanities. (In Persian)
Chaman, F. (2011). The Impact of Administrative Automation on Improving Decision Making of Governors and Staffs, Regional Conference on Information Technology, Strategies and Strategies. Islamic Azad University, Gonbadkavos Branch, Gonbadkavos. (In Persian)
Delaware, A. (2009). Theoretical and Practical Principles of Research in the Humanities and Social Sciences. Tehran, growth. (In Persian)
Divandari, A. (1995). The Role of Research Information Systems in Decision Making of Tehran University Jihad, MSc Thesis. (In Persian)
Ebrahimzadeh, Y., Babapour, R., & Javaheri, H. (2015). The Impact of Management Information Systems on Decision Making Process Improvement from the Viewpoint of Managers of Urmia Executive, International Conference on Research in Science and Technology. Tehran, the Institute of Excellence in Karin. (In Persian)
El Jawad, V. (1977). Information Management Systems and Its Role in Strategic Decision Making for Managers of Investigations in Karbala Satellite Network affiliated with Holy Astana Husseini. Master thesis. Management - Public Sector Policy Management. Al-Mustafa Al-Almia Society, Institute of Higher Education, Humanities.
Erfantalab, M. (2016). Investigating the Role of Management Information Systems in Managers' Decision Making Process: A Case Study of Central Governance Staff and Subsidiary Units. Master thesis. Payam Noor University of Markazi Province, Delijan Payam Noor Center. (In Persian)
Faraji, S. (2015). A Survey on Managers' Knowledge and Use of Management Information System and Its Impact on Decision Making Process in Kermanshah City Governmental Organizations. Master thesis. Islamic Azad University of Kermanshah Branch, Faculty of Management. (In Persian)
Feizollahi, S., Shirmohammadi, A., & Omidi, N. (2013). The Effect of Office Automation System on Improving Managers 'and Experts' Decision Making (Case Study: Ilam Governorate). Ilam Cultural Journal. 40 (24), pp. 172-195. (In Persian)
Fessenger, S. (2017). The Impact of Integrated Management Information System on Managers' Decisions (Case Study: Kouhsar Municipality). Masters. Management - MBA Management. Payame Noor University of Tehran, West Tehran Payame Noor Center.
Garvin, D. & Michael, R. (2001). Decision-making holes. Translated by Parastoo Moeinodini, Management Selected Monthly. Tehran, Tomorrow's Management Publication.
Gazi Tabatabai., M. & Vaddair, A. (2010). Meta-analysis in Social and Behavioral Research. Tehran: Sociologists. (In Persian)
Gazi-Nouri Naeini, R. & Tavakol, M. (2010). Publication Status and Barriers to ICT Application in Iranian Industry: A Study of Selected Sections. Science and Technology Policy. 2 (10). (In Persian)
Ghanbari, A. M., Sarlak, N., & Hashemi, M. (2013). Accounting Information System Failure in the Decision Making Process of National Iranian Gas Company Managers, Journal of Accounting and Auditing Research. No. 18. (In Persian)
Ghorbanfar, M. (2013). The Effect of Administrative Automation on Improving Decision Making of Managers of Iran Educational Assessment Organization. MSc Thesis - Humanities and Social Sciences Institute. (In Persian)
Halvaee, M. (2016). The Relationship between Management Information Systems and the Effectiveness of Managers' Decisions: Hamoon Iron Company. Master thesis. Islamic Azad University of Naraq Branch, Faculty of Management. (In Persian)
Kalantari, H. (2017). The Role of Management Information Systems on Improving the Decision Making of Water and Wastewater Managers of Mazandaran Province. Master thesis. Management - Business Management; Financial Management. Islamic Azad University of Behshahr Branch. (In Persian)
Kheirabadi, M. (2015). Evaluating the Impact of Public Sector Managers' Use of Management Information Systems in the Decision Making Process Based on Artificial Neural Networks (Case Study: Government Agencies of South Khorasan Province). Master thesis. Payame Noor University of Tehran, Tehran Payame Noor Center. (In Persian)
Kohkha, N. (2011). The Influence of Management Information Systems on Research Projects in Decision Making of Tehran University of Medical Sciences Managers. MSc Thesis - Faculty of Economics and Administrative Sciences. (In Persian)
Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2015). Management Information Systems: Managing the Digital Firm Plus My Mialab with Pearson eText--Access Card Package. Prentice Hall Press.
Mehranpour, R. (2014). Investigating the Impact of Qualitative Characteristics of Financial Information on Improving Managers' Decisions in Tavanir. Masters. Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management and Accounting. (In Persian)
Moafagh, H. (2009). The Impact of Using Mechanized Information Systems in Decision Making of Imam Ali University Principals, Journal of Military Management. No. 34. pp. 91-114. (In Persian)
Mohammadi Golavar, F. (2011). The Effect of Implementing Decision Support Information Systems on Organizations (Case Study of Kurdistan Province Social Security Organization). Master of Science Degree in Business Management in Finance. Islamic Azad University of Sanandaj Branch. (In Persian)
Mohammadi Najafabadi, A., Wismaradi, A., Akbari, P., & Rostami, R. (2013). The Impact of Management Information System on Managers Performance Improvement (Case Study: Managers of Isfahan Governmental Centers), 2nd National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Hakim Jorjani Nonprofit Higher Education Institute. (In Persian)
Molavi, M. & Ahmadi, N. (2016). Investigating the Impact of Modern Information Systems Technology on Improving Financial Managers' Decision Making (Case Study: Employees of Urmia Numbering Bureau). International Future Research Conference, Humanities and Development. (In Persian)
Nemayshi, M. A. (2015). Investigating the Impact of Using Management Information Systems on Managers' Decision Making. Master's Thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Faculty of Management, Department of Public Administration. (In Persian)
Nouri-Purapurvari, J. & Tanabi, H. (2011). Investigating the Effect of Office Automation on Increasing the Economics of Decision Making of Islamic Azad University Managers, National Computer and Information Technology Conference. (In Persian)
Papzen, A., Mehdi Zadeh, H., & Motamedinia, Z. (2013). Identification of factors affecting the use of management information system by managers of agricultural cooperatives in Ilam province. Cooperative and Agricultural Quarterly, 2 (6), pp. 41-62. (In Persian)
Porsaid Bonab, Z. (2010). Evaluation of the Role of Information System of East Azerbaijan Telecommunication Management on the Performance of Communication Services Offices in East Azarbaijan Province. M.Sc. (In Persian)
Pratabian, A., Ranjbar, M., & Throwers, J. (2013). The Role of Information Systems in the Organizational Strategic Decision Making Process. International Management Conference, Challenges and Solutions. Shiraz. (In Persian)
Rangi Gifroodi, N. (2009). The Impact of Administrative Automation on Improving Decision Making of Governors and Staffs. Master of Science Degree in Business Management. Rasht Azad University. (In Persian)
Sadatnia, F. (2015). Investigating the Impact of Information Systems on Improving the Decision Making of Managers of Sari Mellat Bank. Master thesis. Management - Financial-industrial management. Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management and Accounting. (In Persian)
Safania, A. M., Dosti, M., & Rahimpour, A. (2009). Beginnings and Abbreviations in Management with Emphasis on Sport Management. Sport Publishing, First Edition. (In Persian)
Safari, H. (2012). The Impact of Office Automation Implementation on Innovation, Decision Making and Performance (with Balanced Scorecard Approach) in Selected Offices and Schools of Isfahan Education. Isfahan University of Medical Sciences. (In Persian)
Samadi, I. (1999). The Impact of Management Information Systems on Improving the Decision Making of Senior Managers of Tehran University, M.Sc. (In Persian)
Samer, A. & Rawan, M. (2018). Evaluating the Role of Management Information System Characteristics in Managerial Decision-Making: A Study of Mutah University. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5), pp. 187–198.
Sarafizadeh, A. & Ali Panahi, A. (2004). Management Information Systems: Theories, Concepts and Applications. Tehran. Mir Publishing. (In Persian)
Shayan, B. (2013). Investigating the Role of Management Information Systems in Improving the Decision Making Quality of Managers of Cooperative, Labor and Social Welfare Bureau of Sistan and Baluchestan Province. M.Sc. Faculty of Management and Accounting. University of Sistan and Baluchestan.
Shukat, J. (2009). Evaluation of the effectiveness of accounting information systems of sugarcane development and auxiliary industries on managers' decisions. Master of Science in Accounting. Islamic Azad University of Arak. (In Persian)
Soltani, M. (2013). The Impact of Using Modern Information Systems on Decision Making Components in Mineral Projects. MA Thesis in Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan. (In Persian)
Sorodi, S. & Goldoust Jouybari, Y. (2009). Position of Management Information System. Padideh Book Publishing, Zalkan Gold, First Edition.
Stephen, A. & Mavi C. (2011). Management Information Systems for Management and MBA Students. Translated by Mohammad Valipour, Ebrahim Norouzi and Ahmad Norouzi, Azarakhsh Publications, First Edition.
Tabarsa, G. & Gilani, N. (2011). Explaining the Relationship between Information Systems (IS) and the Decision Making Process of the Middle Managers of the Private Banking System, Daneshvar Behnam Scientific and Research Quarterly. 74 (2). (In Persian)
Tayebi, Z. (1979). The Impact of Management Information System on Organizational Agility and Decision Making Process in Public Agencies (Case Study of Amol City). Master thesis. Educational Sciences - Human Resources Education and Improvement. Amol Institute of Higher Education, Faculty of Humanities. (In Persian)
Turkmen, A. (2015). The Impact of Management Information System on Improving Managers' Decision Making Case Study: National Bank of Tehran. Master's Thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Faculty of Management, Department of Public Administration. (In Persian)
Zahedi, M. H., Rezaei, A., Ali, D. V., & Namdar Javimi, E. (2018). Designing a Model for Selecting and Implementing Organizational Resource Planning Systems in Public Organizations and Government Functions. Journal of Management of Public Organizations, 6 (Issue 3 (23)), pp. 131-144. (In Persian)