ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، پردیس ارس دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه‌ای در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس است. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع مصاحبه نیمه‌‌ساختاریافته و جامعه آماری شامل خبرگان منابع انسانیِ در شرکت های فعال در منطقه آزاد ارس با سابقه مدیریت منابع انسانی حداقل به مدت 5 سال بود. جهت تعیین نمونه ‌آماری؛ 15 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری گلوله برفی در تحقیق مشارکت کردند. بر اساس روش تحلیل تم حاصل از مصاحبه با خبرگان؛ 11 ویژگی در قالب 5 عامل توانمندسازی، ایجاد انگیزش، فرصت‌آفرینی، توانایی تطابق و مدیریت منابع انسانی در پژوهش حاضر شناسایی شد که چارچوب توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه‌ای را تشکیل داد. در نتیجه برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان لازم است سازوکارهای مناسبی مورد توجه قرار گیرند. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد؛ جهت توانمندسازی کارکنان، به آموزش و کسب مهارت‌های نوین، ایده‌های خلاقانه و شناسایی استعدادها توجه شود. همچنین ایجاد انگیزه در افراد می تواند از طریق جانشین‌پروری بر اساس شایستگی و حمایت از کارکنان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات