طراحی و پیاده‌سازی رویاپردازی کارکنان با رویکرد تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دکتری مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت‌های ضمنی ذهن از رویکرد رویای آزاد نوروبیولوژیکی به رویای کارآمد و ایده‌پردازی سازمانی هدایت پیدا‌ کند، به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و پیاده‌سازی رویاپردازی کارکنان در سازمان‌ها بوده است. روش پژوهش‌ حاضر از نظر هدف، بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته(کیفی-کمی) و از نظر اجرا با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز، در فاز اول، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بوده حداقل 15 سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشته‌اند که تعداد آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی بر اساس اصل اشباع، 15 نفر انتخاب گردید. در بخش دوم نیز، مدل بدست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن‌ها بر حس فرمول کوکران، 95 نفر و به شیوه دردسترس انتخاب شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که در مجموع، تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و پیامدها تنظیم شد، در بخش کمی نیز مشخص گردید، کلیه عوامل بدست آمده بر یکدگیر تاثیرمعناداری دارند. در نهایت، نتایج مبین این امر است که رویاپردازی کارکنان، متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی‌پردازی ذهن، توسعه ظرفیت‌ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رویا به هدف و کار عمیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات