ارائه و تبیین مدل جبران خدمت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکدة علوم مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف. پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل جبران خدمت اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده است.
روش‌شناسی. پژوهش حاضر‌ ترکیبی از پژوهش کیفی و کمّی است و از منظر پیش‌فرض‌های فلسفی در حیطة پارادایم پراگماتیسم و از نظر هدف جزء پژوهش‌های توسعه‌ای‌ـ کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل دانشگاه‌های دولتی استان لرستان است. نمونة پژوهش بر اساس اصل کفایت نظری مشتمل بر 30 نفر از خبرگان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد‌ند. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و سپس از طریق کدگذاری، داده‌ها جمع‌آوری و استخراج شدند. سپس، در بخش کمّی پژوهش، داده‌ها با استفاده از توزیع پرسشنامه و با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری تجمیع و مدل نهایی ارائه شده است.
یافته‌های پژوهش. یافته‌های پژوهش در بخش کیفی شامل شناسایی مضامین جبران خدمت از قبیل ویژگی‌های موقعیتی جبران خدمت، ابعاد جبران خدمت، پیامدهای جبران خدمت، و شاخص‌های جبران خدمت و در بخش کمّی بیانگر سطح‌بندی مضامین و ارائة مدل جبران خدمت است.
نتیجه‌گیری. بر اساس مدل اکتشاف‌شده رضایت شغلی، عدالت سازمانی، تعلق خاطر شغلی، و تعهد سازمانی دارای اثرپذیری بالا، شاخص‌های فردی و محیطی دارای تأثیرگذاری بالا، جذب و نگهداشت استعداد، محیط شغلی، عوامل جغرافیایی، حساسیت شغلی، عملکرد برجسته، عملکرد شایسته، شاخص سازمانی، شاخص شغلی، پرداخت پایه، پرداخت عملکردی، و پرداخت غیرمستقیم دارای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بالا هستند. همچنین نتایج پژوهش می‌تواند از حیث نظری به دانش موجود در حوزة جبران خدمت بیفزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تیموری، هادی؛ شاهین، آرین؛ شائمی برزکی، علی و کریمی، عبداله (1397). الگوی نظام جبران خدمات شایسته‌محور کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27 (90)، 115-140.
حیدری، مجتبی؛ سلاجقه، سنجر؛ پورکیانی، مسعود؛ صیادی، سعید و امیری، افلاطون (1399). ارائة مدل جبران خدمات مادی و غیر مادی با رویکرد بهره‌ورری نیروی انسانی. مدیریت توسعه و تحول، 40، 65-71.
سپهوند، رضا؛ اکبری‌پشم، فاطمه و فرامرزی، آلما (1397). طراحی الگوی پاسخگویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی. مطالعات مدیریت راهبردی، 35، 139-162.
فانی، علی‌اصغر؛ دانایی‌فرد، حسن؛ کاوسی، سیده الهه و نیری، شهرزاد (1399). طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمان‌های دانش‌بنیان فناوری‌محور. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 12 (4)،161- 195.
قربانی اورنجی، سمیه؛ نظرپوری، امیرهوشنگ؛ وحدتی، حجت و اسماعیلی، محمودرضا (1400). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های جبران خدمات بر بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های جامع دولتی با استفاده از روش دلفی فازی. مدیریت بهره‌وری، 15 (1)، 137-162.
Akhyar, M., Pahlevi, C., & Taba, M. I. (2021). The effect of financial compensation and work pressure on employees’ performance through job satisfaction. Hasanudding Journal of Business Strategy. 3 (1), 91-102. DOI: https://doi.org/10.26487/hjbs.v3i1.419.
Astarina, I., Budiyanto, I., & Agustedi, I. (2021). The role of competence, compensation, and workshop on employee performance mediated by prime service of public health service. Growind Science Journal. Doi: 10.5267/j.ac.2020.10.031.
Braje, I, N., Klindzic, M., & Galetic, L. (2019). The role of individual variable pay in a collectivistic culture society: an evaluation. Economic Researcg-Ekonomska Istrazivanja. 32(1). 1352-1372.
Fani, A. A., Danaifard, H., Kavousi, S. E., & Nayyeri, Sh. (2021). Designing a compensation model for the services of knowledge employees in knowledge- based, technology- oriented organizations. Human Resource Management Researchers. 21 (4), 161-195. (in Persian)
Ghorbani Ouranji, S., Nazarpouri, A. M., Vahdati, H., & Esmaeli, M. R. (2021). Identifying and Prioritizing Components of Service Compensation in Relation to Productivity in State Comprehensive Universities in Iran: A Fuzzy Delphi Approach. Journal of Productivity Management. 15 (1), 137-162. (in Persian)
Heydari, M., Salajeghe, S., Pourkiani, M., Sayadi, S., & Amiri, A. (2020). Providing a model of compensation for material and non- material services to approach of human resources productivity. Journal of Development & Evolution Management. 1399 (40), 65-71. (in Persian)
Jang, S. A., & Ko, J. H. (2021). Effect of compensation system on job satisfaction for care-workers-focused on the mediating effect of self-efficacy. The Journal of the Korea Contents Association. 21 (4), 473-486. DOI: https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.04.473.
Kang, E., & Lee, H. (2021). Employee compensation strategy as sustainable competitive advantage for HR education practitioners. Sustainability. Doi: 10.3390/su13031049. DOI: https://doi.org/10.3390.su13031049.
Long, R. L. (2015). Strategic compensation in canada. Nelson Education Series in Human Resources Management. Canada: Fifth Edition.
Mansayah, J., & Rojuaniah, R. (2021). The effect of servant leadership and compensation on turnover intention through organization commitment. Journal of Multidisciplinary Academic. 4 (6), 439-446. DOI: https://doi.org/172.17.12.29.
McCall, M., & McMahon, D. (2016). Customer loyalty program management: What matters to the customer?. Cornell Hospitality Quarterly. 57 (1), 111–115. DOI://https: doi.org/10.1177/1938965515614099.
Saehu, J. J., Tahir, A., & Wahyuni, F. I. (2021). The effect compensation, job satisfaction, and career development on the auditors' performance and P2UPD regional inspectorate of pohuwato regency. Journal Ilmu Manajement Dan Bisnis. 9(1), 33-40. 
Samara, G., Jamali, D., & Parada, M- J. (2019). Antecedents and outcomes of bifurcated compensation in family firms: A multilevel view. Human Resource Management Review. 31 (1), 1-10. DOI://https: doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100728.
Sepahvand, R., Akbari Pasham, F., & Faramarzi, A. (2019). Designing a respone pattern for compensating senior government services. Journal of Strategic Management Studies. 9 (35), 139-162. (in Persian)
Sudiro, A., Adi, A.,  &Fakhri, R. (2021). Engaging employees through compensation fairness, job involvment, organizational commitment: The roles of employee spirtuality. Management Science Letters. 11 (5), 1499-1508. DOI://https: doi.org/10.5267/j.msl.2020.12.023.
Sugiono, E., Efendi, S., & Afrina, Y. (2021). The effect of training, competence and compensation on the peformance of new civil servants with organizational culture as intervening: Studies at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. International Journal of Science and Society. DOI: //https: doi.org/10.54783/ijsoc.v3i1.292.
Sukawati, T. B. W., & Suwandana, G. M. (2021). Effect of physical work environment, workload, and compensation on employee loyalty at visesa ubub resort. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. 5(2), 399-408.
Suyanto, S. S., Riadi, S., Hariyadi, S., & Suharto, R. B. (2021). Factors affecting work stress and performance with compensation moderation in working load relationships on the performance of private teachers in East Kalimantan. Psychology and Education. 58 (1), 2398-2411. DOI: //https: doi.org/ 10.17762/pea.v58i1.1115.
Tanford, S., & Montgomery, R. (2015). Developing loyalty programs for convention attendees: An exploratory study. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 16 (1), 57-77. DOI: //https: doi.org/10.1080/15256480.2015.991989.
Tanford, S., Hwang, E., & Baloglu, S. (2018). Evaluation of reward programs based on member preferences and perceptions of fairness. Journal of Hospitality Marketing & Management. 27 (1), 106-126. DOI: //https: doi.org/10.1080/19368623.2017.1329047.
Teimouri, H., Shahin, A., Shaemi Barzoki, A., & Karimi, A. (2019). A pattern of compentency- oriented compensation system of employees. Management Studies in Development & Evolution. 27 (90), 115-140. (in Persian)
Tj, H. W., Tecualu, M., & Wijaya, Sh. (2021).  The effect of compensation and supervisor support mediated by job satisfaction on employee retention (Case Study at PT Pradu). Jurnal Ekonomi& Bidnis. 19 (1), 147-157. DOI: //https: doi.org/10.31253/pev.v19i1.513.
Vizano, N. A., Sutawidjaya, H. A., & Endri, E. (2021). The effect of compensation and career on turnover intention: evidence from Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8 (1), 471–478. DOI: //https: doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.471.
Wang, Y., & Liu, Sh. (2016). Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical Research on 55 Countries and Regions (1960-2009). Theoretical Economics Letters. 6, 347-355. DOI: //https: doi.org/10.4236/tel.2016.62039.
Warfield, J.W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modeling. IEEE Transcript on Systems Men and Cybernetics. 4 )1(,51-81. DOI: //https: doi.org/10.1109/TSMC.1974.5408524.
Worldatwork (2015). The Worldatwork Handbook of Compensation, Benefits and Total Rewards: A comprehensive guide for HR professionals. Hoboken, New Jersey: Wiley.