ارائه و تبیین الگوی جبران خدمات اعضای هئیت علمی دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و علوم اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و علوم اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دکترا، دانشکده مدیریت و علوم اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جبران خدمات اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده است. این پژوهش‌ ترکیبی از پژوهش کیفی و کمی است و از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی می‍‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه‌های دولتی استان لرستان می‌باشد که 30 نفر از خبرگان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و سپس از طریق کدگذاری داده‌ها جمع‌آوری و استخراج گردید. یافته‌های پژوهش در بخش کیفی شامل شناسایی مضامین جبران خدمات از قبیل ویژگی‌های موقعیتی جبران خدمات، ابعاد جبران خدمات، شاخص‍های جبران خدمات و پیامدهای جبران خدمات می‌باشد. در بخش کمّی پژوهش نیز داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری و توزیع پرسشنامه تجمیع و الگوی نهایی ارائه شده است. همچنین یافته‌های پژوهش در بخش کمّی بیانگر سطح‌بندی مضامین و ارائه الگوی جبران خدمات می‌باشد. این پژوهش می‌تواند به لحاظ نظری به دانش موجود در حوزه جبران خدمات بیفزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات