سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد برندسازی شخصی برای مدرسان مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل

2 پردیس فارابی -دانشگاه تهران

3 رفتار سازمانی -پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه برند شخصی به عنوان یک روش برای بهبود عملکرد فردی و خلق ارزش و کاهش هزینه تبادل برای افرادی که می‌خواهند تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشند به کار گرفته می‌شود. از سویی مفهوم سرمایه اجتماعی در سطح خرد و روابط بین افراد هم به همین منظور به کار گرفته می‌شود. تدریس مدیریت، خدمتی در راستای کمک به مدیران برای بهبود عملکرد است و با توجه به اهمیت بازاریابی خدمات مدرسان، هدف از پژوهش حاضر شناخت فرایند شکل‌گیری برند شخصی در مدرسان مدیریت بود و بر مبنای فلسفی‌ـ تفسیری، جهت‌گیری بنیادی، روش کیفی، و استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد صورت گرفت. جامعة آماری مدرسان مدیریت دارای برند شخصی و نمونة آماری ۱۸ نفر از مدرسان مدیریت و پژوهشگران حوزه برند شخصی بودند. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد برند شخصی است و مفهوم‌هایی که به عنوان راهبرد شناسایی شده‌اند وجه اشتراک بین سرمایه اجتماعی و کنش و واکنش‌هایی است که برند شخصی را شکل می‌دهند و فرآیند برندسازی شخصی از طریق سرمایه اجتماعی به پیامدها منتهی می‌شود. برند شخصی تصویری است که در نتیجه تعاملات دیگران با شخص، در ذهن افراد بوجود آمده است بنابراین ساختن یک برند شخصی قوی مستلزم برخورداری از سرمایه اجتماعی برای مدرسان مدیریت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات