تاریخ نگاریِ شفاهی دانش مدیریت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 دکترا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22059/jomc.2022.343136.1008463

چکیده

مطالعات تاریخی در رشته مدیریت در ایران یا انجام نشده یا به صورت پراکنده بوده و روش‌مند نبوده است. تاریخ شفاهی دانش مدیریت در ایران نیز به عنوان روشی متداول در تاریخ‌نگاری نیز مورد توجه محققان نبوده است.هدف از این مطالعه، ثبت و ضبط خاطرات و مشاهدات اساتید و پیشکسوتانِ مطلع از تطور دانش مدیریت در ایران جهت نگهداشت و حفظ تاریخ شفاهی مدیریت در ایران بوده است.روایت‌های شفاهی تعدادی از اساتید و پیشکسوتان دانش مدیریت در ایران با استفاده از روش تاریخ شفاهی مورد مطالعه قرار گرفته و ثبت و ضبط شده‌اند. مصاحبه‌شوندگان، کنشگران اصلی در دوره‌های مختلف تطور مدیریت در ایران بوده‌اند که از روند شکل‌گیری و توسعه دانش مدیریت در ایران آگاه و مطلع بوده‌اند.از مصاحبه و گفتگو با اساتید و پیشکسوتان، خاطرات، مشاهدات، شنیده‌ها، و اطلاعاتی به دست آمد که به صورت خام و بدون دست‌کاری و دخالت مورخان روایت شده‌اند و تاریخ شفاهی دانش مدیریت در ایران را رقم زده‌اند.این مطالعه به تدوینِ تاریخی موثق و قابل استناد منطبق با اصول و مراحل یکی از روش‌های علمی و پذیرفته شده مطالعات تاریخی یعنی تاریخ شفاهی منتج شده است که از برتری‌های آن، ارائه کدها و کلیدواژه‌هایی تاریخی است که می‌توانند به عنوان موضوع مطالعه سایر محققان و مورخانِ مدیریت قرار گیرند.مورخان، ضمن رعایت اصالت تاریخ شفاهی و روایتِ آن بدون دست‌کاری، چهار مؤلفه اصلی شامل ساختارهای مؤثر، خبرگان مؤثر، آثار مؤثر، و رویدادهایِ مؤثر بر علوم اداری را به عنوان الگویی نظری در تبیین و تدوین تاریخِ دانش مدیریت در ایران احصاء و استنتاج نمودند.

کلیدواژه‌ها