فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدگان فارابی تهران، قم، ایران

2 دانشگاه تهران، دکترای مدیریت

3 پردیس فارابی -دانشگاه تهران

4 دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22059/jomc.2023.351431.1008505

چکیده

هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، مبتنی بر روش پژوهش، 20 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و اشباع نظری، در سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه‌دولتی انجام و از طریق تحلیل مضمون، 69 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت‌اند‌از زمینه نهادی، کنش‌ها، تضادها و اقدامات؛ مضامین سازمان‌دهنده زمینه نهادی HRM شامل پیچیدگی نهادی، بخش فعالیت، تغییر نهادی و کنش‌گران HRM هستند. کنش-گران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می‌کنند و اقدامات خود را با منطق HRM، از طریق دو دسته کنش فعال و غیر‌فعال معنا می‌بخشند؛ به عبارتی جاری‌سازی اقدامات، براساس اصول سازماندهی منطق نهادی و شیوه معنابخشی به آنها در منطق HRM است. کنش‌های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی‌سازی، متنوع‌سازی گزینشی، ترکیب‌کردن، اهرم‌سازی، به‌روزآوری، بازآفرینی و یکپارچه‌سازی منطق‌های نهادی در منطق HRM و کنش‌های ساختاری سازماندهی کنش‌گرا، شبکه‌سازی و چابک‌سازی است. کنش‌های غیرفعال شامل مشروع‌سازی منطق HRM در زمینه، پیوند سست، اولویت‌دهی، استانداردسازی و متناسب‌سازی منطق‌های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون‌سپاری ساختار می‌شود. این کنش‌ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق‌های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق‌های نهادی متعارض و نیز تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق کارکردهای HRM و تضاد در درون منطق کارکردهای HRM) است. بر اساس یافته‌ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات