فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدگان فارابی تهران، قم، ایران

2 دانشگاه تهران، دکترای مدیریت

3 پردیس فارابی -دانشگاه تهران

4 دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، مبتنی بر روش پژوهش، 20 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و اشباع نظری، در سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه‌دولتی انجام و از طریق تحلیل مضمون، 69 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت‌اند‌از زمینه نهادی، کنش‌ها، تضادها و اقدامات؛ مضامین سازمان‌دهنده زمینه نهادی HRM شامل پیچیدگی نهادی، بخش فعالیت، تغییر نهادی و کنش‌گران HRM هستند. کنش-گران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می‌کنند و اقدامات خود را با منطق HRM، از طریق دو دسته کنش فعال و غیر‌فعال معنا می‌بخشند؛ به عبارتی جاری‌سازی اقدامات، براساس اصول سازماندهی منطق نهادی و شیوه معنابخشی به آنها در منطق HRM است. کنش‌های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی‌سازی، متنوع‌سازی گزینشی، ترکیب‌کردن، اهرم‌سازی، به‌روزآوری، بازآفرینی و یکپارچه‌سازی منطق‌های نهادی در منطق HRM و کنش‌های ساختاری سازماندهی کنش‌گرا، شبکه‌سازی و چابک‌سازی است. کنش‌های غیرفعال شامل مشروع‌سازی منطق HRM در زمینه، پیوند سست، اولویت‌دهی، استانداردسازی و متناسب‌سازی منطق‌های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون‌سپاری ساختار می‌شود. این کنش‌ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق‌های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق‌های نهادی متعارض و نیز تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق کارکردهای HRM و تضاد در درون منطق کارکردهای HRM) است. بر اساس یافته‌ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات