تبیین تاثیر شایستگی‌های کارآفرینانه بر تاب‌آوری بانوان کارآفرین با میانجی‌گری انگیزۀ کارآفرینانه (مورد مطالعه: بانوان کارآفرین استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

یکی از ظرفیت‌های مهم بانوان کارآفرین به منظور انطباق‌پذیری در مواجهه با ناملایمات و مشکلات برای دستیابی به موفقیت تاب‌آوری است که شایستگی‌های کارآفرینانه موجب توسعۀ آن می‌گردد. بعلاوه انگیزۀ کارآفرینانه که به عنوان نیروی محرکه‌ای برای تاب‌آوری بیشتر بانوان به منظور رسیدن به اهداف مورد انتظار مطرح است، تبیین‌کنندۀ چرایی توسعۀ تاب‌آوری بانوان کارآفرین توسط شایستگی‌های کارآفرینانه می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش تبیین تاثیر شایستگی‌های کارآفرینانه بر تاب‌آوری بانوان کارآفرین استان البرز با میانجی‌گری انگیزۀ کارآفرینانه می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی است. داده‌های این پژوهش از نمونه‌ای 192 نفری از بانوان کارآفرین استان البرز، که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، گردآوری و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس آزمون شد. روابط میانجی مدل نیز توسط آزمون سوبل بررسی شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه بود. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از روایی همگرا، روایی واگرا و روایی سازه و برای ارزیابی پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد شایستگی‌های کارآفرینانۀ مفهومی، مدیریتی، شخصی، فرصت و مبتنی بر روابط بر تاب‌آوری بانوان کارآفرین تاثیر مستقیم و مثبت دارد و همچنین شایستگی‌های کارآفرینانۀ مذکور از طریق متغیر میانجی انگیزۀ کارآفرینانه به طور غیر مستقیم بر تاب‌آوری بانوان کارآفرین استان البرز تاثیر مثبت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات