فهم پدیدة ارتباط‌گریزی منابع انسانی؛ شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی با روش دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم پدیدة ارتباط‏گریزی منابع انسانی و تحلیل عوامل پیشایندی و پسایندی آن انجام پذیرفت. جامعة ‏آماری این پژوهش خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری گلوله‏برفی و بر اساس اصل کفایت نظری اعضای نمونة آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها در بخش کیفی مصاحبة نیمه‏ساختار‏یافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن‏ها به ترتیب با استفاده از روش‏های روایی نظری و پایایی درون‌کدگذار میان‏گذار و روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‏ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا مبتنی بر کدگذاری و نرم‌افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد. یافته‏های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی ارتباط‏گریزی منابع انسانی و اولویت‏یابی آن‏ها بود. بر این اساس نتیجه‏گیری پژوهش به تفکیک دو بخش پیشایندها و پسایندهای ارتباط‏گریزی منابع انسانی حاکی از آن است که مهم‌ترین عوامل پیشایندی و اثرگذار بر پدیدة ارتباط‌گریزی منابع انسانی فقدان مهارت‏های اجتماعی و جمع‌پذیری، سوگیری‏های شناختی، خودارزیابی منفی و خود‏کم‏بینی، اختلال عدم ‏اعتمادبه‏نفس و شخصیت خجالتی و هوش هیجانی هستند. همچنین بخش دوم نتایج نشان‌دهندة آن است که مهم‏ترین عوامل پسایندی و پیامدهای ارتباط‏گریزی منابع انسانی عدم ارتقای جایگاه اجتماعی، فرسودگی شغلی و هیجانی، کاهش توانش یادگیری فرد، و مشکلات در تبادل اطلاعات و تضعیف مهارت‏های اجتماعی فردی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اردشیرزاده، مرجان و فرهنگی، علی‌اکبر (1392). بررسی رابطة بین هوش عاطفی و ارتباط‌گریزی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(4)، 9 ـ 27.
اکبری، پیمان؛ نظری، کامران و مهدی‌خانی، روح‌انگیز (1399). تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 8(31)، 117 ـ 148.
حکاک، محمد؛ ساعدی، عبدالله و مؤمنی‌فرد، معصومه (1397). مدل ارتباط‌گریزی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری. مدیریت سازمانهای دولتی، 7(1)، 111 ـ 122.
دامغانیان، حسین و روزبان، فرناز (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط‌گریزی نماینده‌های یک شرکت بیمه‌ای بر اساس طرح آمیختة انتخاب مشارکت‌کننده. پژوهشنامة بیمه (صنعت بیمه)، 31(3)، 45 ـ 66.
رحیم‌نیا، فریبرز و فرزانه حسن‌زاده، ژاله (1388). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی عدالت سازمانی بر رابطة بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط‌گریزی افراد. مدیریت تحول (پژوهشنامة مدیریت)، 1(2)، 21 ـ 46.
کرمی، صدیقه و حسینی‌نیا، سید محمدرضا (1398). ارتباطات کلامی و غیرکلامی در خانواده از منظر قرآن کریم و روایات. معارف قرآنی، 10(39)، 110 ـ 131.
کشاورز، محمدامین و امینی، سید کاظم (1397). فرهنگ سازمانی: روابط انسانی و ارتباطات درون‌سازمانی. پشتیبان.
موسوی، زهراسادات؛ ویسی، غلام‌رضا و رضایی آبگلی، علی‌رضا (1394). نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت مشارکتی در سازمان‌های آموزشی. سومین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
یزدانی‌زیارت، محمد و رستگار، عباس‌علی (1397). تأثیر مهارت‌های سیاسی بر ارتباط‌گریزی سازمانی از طریق نقش واسطة عزت‌نفس. مدیریت تحول،10(19).
یعقوبی، نورمحمد؛ اورعی یزدانی، بدرالدین و مقدمی، مجید (1388). بررسی رابطة بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول‌آفرین. مدیریت اجرایی، 9(1 پیاپی)، 119 ـ 144.
Aeni, N., Jabu, B., Rahman, M. A., & Strid, J. E. (2017). English oral communication apprehension in students of Indonesian maritime. International Jornal of English Linguistics, 7(4), 158-167.
Ardeshir Zadeh, M. & Farhang, A.A. (2013). Investigating the Relationship Between Emotional Intelligence and Communication. Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 1(4), 9-27. (in Persian)
Asad, M., Zafar, M. A., & Sajad, A. (2022). The Impact of Supervisory Communication Apprehension on Subordinates Job Performance: An Empirical Study in Pakistan. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(2), 437-448.
Awobamise, A., Jarrar, Y., & Nweke, G. E. (2022). Social Communication Apprehension, Self-Esteem and Facebook Addiction Among University Students in Uganda. Contemporary Educational Technology, 14(2), ep354.
Azmi, M. N. L. & Sham, R. M. (2018). Causal Relationship between School-Based Oral Performance with Communication Apprehension, Test Anxiety and Fear of Negative Evaluation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(3), 15-34.
Barbour, J. B., Gill, R., & Barge, J. K. (2018). Organizational communication design logics: A Theory of communication intervention and collective communication design. Communication Theory, 28(3), 332-353.
Bartoo, H. & Sias, P. M. (2004). When enough is too much: Communication apprehension and employee information experiences. Communication quarterly, 52(1), 15-26.
Beatty, M. J., McCroskey, J. C., & Heisel, A. D. (1998). Communication apprehension as temperamental expression: A communibiological paradigm. Communications Monographs, 65(3), 197-219.
Burgoon, M. & Ruffner, M. (1978). Human communication: a revision of approaching speech, communication.
Damghanian, H. & Rozban, F. (2016). Identifying Factors Affecting Communication Avoidavce of Representatives of an Insurance Company Based on the Mixed Plan of Participant Selection. Quarterly Scientific Research Journal of Insurance (Insurance in Dustry), 31(3), 45066. (in Persian)
Hakak, M., Saedi, A.A., & Momeni Fard, M. (2018). The Communication Avoidance Model of  Human Capital in Gvernment Organizations; Interpretive Structural Modeling Approach. Quarterly Scientific Research Journal of Government Organizations, 7(1), 111-122. (in Persian)
Ispurwanto, W., Murti, T. R., Yunanto, K. T., Abraham, J., Nainggolan, T., & Nugroho, R. (2021). A Performance Model of the Indonesian National Police: The Role of Communication Apprehension, Servant Leadership, Group Cohesiveness, and Silence Behavior. Humanities and Social Sciences Letters, 9(4), 326-340.
Karami, S. & Hosseini-Nia, S.M. (2019). Verbal and Non-verbal Communication in the Family from the Perspective of the Holy Quran and Hadiths. Research Paper on Quranic Studies, 10(39), 110-131. (in Persian)
Keaten, J. A., Kelly, L., & Phillips, G. M. (2009). Reticence: A perspective on social withdrawal. Avoiding cpmmunication: Shyness, reticence, and communication apprehension, 149-167.
Loureiro, M., Loureiro, N., & Silva. R. (2020). Differencess of gender in oral and written communication apprehension of university students. Education Sciences, 10(12), 378.
Ma, R. & Hample, D. (2018). Appraisal models of intercultural communication apprehension among sojourners. Journal of International and Intercultural Communication, 11(3), 192-215.
McCroskey, J. C. (1970). Measures of communication‐bound anxiety.
McCroskey, J. C. & Wheeless, L. (1976). Introduction to human communication, Boston, MA: Allyn and Bacon.
McCroskey, J. C. (1977). Oral communication apprehension: A summary of recent theory and research. Human communication research, 4(1), 78-96.
-------------------. (1984). The communication apprehension perspective. Avoiding communication: Shyness, reticence, and communication apprehension, 13-38.
-------------------. (2005). An introduction to rbetorical communication (9th rd.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
McCroskey, J. C. & Beatty, M. J. (1984). Communication apprehension and accumulated communication stste anxiety experiences: A research note. Communication Monographs, 79-84.
McCroskey, J. C., Daly, J. A., & Sorensen, G. (1976). Personality correlates of communication apprehension: A research note. Human Communication Research2(4), 376-380.
McCroskey, J. C. & Richmond, V. P. (1987). Willingness to communicate. In J. C. McCroskey & J. A. Dahy (Eds.), personality and interpersonal communication (129-156). London: Sage Publications Inc.
Men, L. R., Neil, M., & Yue. C. A. (2020). Examining the effects of symmetrical internal communication and employee engagement on organizational chage outcomes. Public Relations Journal, 13(4), 1-19.
Nayeem, N., Khan, S., & Mehta, S. K. (2015). Communication apprehension and its effec on pharmacy undergraduates. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(12), 951-957.
Petry, A. C. (2016). Communication apprehension affects performance. 1-51.
Pilny, A. & Atouba, Y. (2018). Modeling valued organizational communication networks using exponential random graph models. Management Communication Quarterly, 32(2), 250-264.
Rahim Nia, F. & Farzaneh Hassan-Zadeh, Zh. (2009). Investigating the Moderating Role of Organizational Justice on the Relationship Between the Perception of the Organizations Political Atmosphere and Peoples Communication Avoidance. Change Management Research Paper (Management Research Paper), 1(2), 21-46. (in Persian)
Russ, T. L. (2012). The relationship between communication apprehension and learning preferences in an organizational setting. The Journal of Business Communication (1973), 49(4), 312-331.
Stacho, Z., Stachova, K., Papula, J., Papulova, Z., & Kohnova, L. (2019). Effective communication in organisations increases their competitiveness. Polish Journal og Management Studies, 19(1), 391-403.