شناسایی مهارت های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت های پویا در کسب وکارهای نوپا (مطالعه موردی: کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 گروه کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی مهارت‌های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت‌های پویا در کسب‌وکارهای نوپاست. ازنظر روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده‌ها، کیفی - مطالعه موردی چندگانه می‌باشد. داده‌ها از طریقِ مطالعه منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری اطلاعات در شهر تهران، از طریق نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. در مرحلۀ کدگذاری باز، ۸۴ کد باز از تحلیل مصاحبه‌ها شناسایی شد که پس از پالایش و ادغامِ کدهای مشابه، ۱۷ کد نهایی شدند. بر اساس نتایج ۴ مهارت مدیریتی در توسعه قابلیت‌های پویا در کسب‌وکارهای نوپا شناسایی شد. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های شناختی، انسانی، فنی و اثرسازانه می‌باشند که منجر به توسعه قابلیت‌های پویا شده و عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند. این نتایج بینش‌های ارزشمندی برای مدیران و کارآفرینان در خصوص نحوه ایجاد و توسعه قابلیت‌های پویا در کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات