شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

یکپارچگی ترکیب دارایی‌ها و افراد است و دارای سه سطح رویه‌ای، فیزیکی و فرهنگی می‌باشد. یکپارچگی فرهنگی به عنوان یکی از الزامات رسیدن به ادغام موفقیت‌آمیز است. هدف از این مطالعه، بررسی پیشران‌ها و بازدارنده‌های یکپارچگی فرهنگی است. این پژوهش کاربردی با رویکرد اکتشافی و توصیفی است که از روش مرور نظام‌مند ادبیات برای جمع‌آوری داده استفاده کرده است. برای این منظور مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب در پایگاه‌های داده معتبر منتخب مرتبط با این حوزه، با معیار‌های شمول مدنظر پژوهش به‌عنوان منابع استفاده و با روش کدگذاری تحلیل شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن‌اند که پیشران‌های یکپارچگی فرهنگی در سه بعد اصلی الزامات و بسترها، تسهیل‌کنندگان و عوامل سبب‌ساز (علل) دسته‌بندی شده‌اند. همچنین بازدارنده‌ها در چهار دسته موانع ساختاری - سازمانی، ارتباطی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی - محیطی قرار گرفته‌اند. توسعه و فراگیرشدن فرهنگ مشترک و یکپارچه در سازمان ادغامی مستلزم اجرا و مهیاکردن برخی شرایط برای اجرای آن می‌باشد. آن شرایط شامل شناسایی پیشران‌ها و بازدانده‌های یکپارچگی فرهنگ‌سازمانی، برای انجام اقدامات صحیح در بخورد با آن‌ها، در پس از ادغام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات