شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سکته درونسازمانی در سازمان‌های دولتی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 مدیریت منابع انسانی

چکیده

مدیریت قلب سازمان، کارکنان و سازمان‌های دیگر اعضا و ارتباطات سازمانی مؤثر و جریان اطلاعات، به عنوان جریان خون عمل می‌کند. درصورت قطع ارتباطات مؤثر پدیده سکته سازمانی ظهور می‌یابد. بنابراین، توجه به عوامل مؤثر بر بروز سکته سازمانی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سکته سازمانی در سازمان‌های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه پژوهش تمامی خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و دارای تخصص و تجربه در زمینه رفتار سازمانی و منابع انسانی بودند که سابقه فعالیت در سازمان‌های دولتی داشتند. به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده‌ها، 18 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. برای تحلیل داده‌های روش تحلیل مضمون و کدگذاری استفاده شد. براساس نتایج، در مجموع، 29 عامل شناسایی شد، که در شش طبقه فرعی و دو طبقه اصلی قرار گرفتند، عوامل فردی مؤثر بر بروز سکته سازمانی در سازمان‌های دولتی در سه طبقه فرعی قرار گرفت که عبارت‌اند از منفی‌گرایی (با سه مفهوم)؛ ضعف مهارت‌های ارتباطی (با پنج مفهوم)؛ و عدم گشودگی (با دو مفهوم)، عوامل سازمانی/ مدیریتی در سه طبقه فرعی قرار گرفت که عبارت‌اند از عوامل ساختاری (با ۱0 مفهوم)؛ بستر ارتباطی نامناسب در سازمان (با ۵ مفهوم)؛ و عوامل مدیریتی (با ۴ مفهوم). در نهایت، پیشنهادهای سازنده‌ای برای کاهش این عوامل در سازمان به منظور تقویت ارتباطات مؤثر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات