علل ظهور پیرسالاری در سازمان های دولتی ایران و راهبردهای کنترلی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان، دانشکده اقتصاد و مدیریت، خرم آباد، ایران،

2 مدیریت دانشکده لرستان

3 دانشگاه لرستان-خرم آباد-دانشکده اقتصاد و علوم اداری

4 استادیار

10.22059/jomc.2024.368550.1008615

چکیده

امروزه یکی از عوارض سازمان‌های دولتی، موضوع حکمرانی بزرگترها یا پدیده پیرسالاری در سازمان‌ها می‌باشد که توجه برخی از اندیشمندان مدیریت را جلب کرده است. از این رو هدف نهایی پژوهش حاضر، شناسایی علل ظهور پیرسالاری در سازمان‌های دولتی و کمک به این سازمان‌ها جهت مقابله با آن و در نتیجه کاهش عوارض پیرسالاری در کشور است. این پژوهش با جهت‌گیری بنیادی و فلسفه ساخت‌گرایی و همچنین با روش کیفی از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید، جهت نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان سازمان‌های دولتی مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده‌ها پس از آشنا شدن با داده‌ها شروع گردید و با ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری و جست وجو و شناخت مضامین ادامه یافت تا شبکه مضامین ترسیم و تحلیل گردد. یافته ها حاکی از شناسایی 50 کد باز بوده که در قالب 14 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی طبقه‌بندی شدند. علل ظهور پیرسالاری در سازمان‌های دولتی ایران را می‌توان در ابعاد الیگارشی پیرسالار، عوامل سازمانی و عوامل قانونی و راهبردهای کنترل این پدیده را می‌توان در ابعاد توسعه حکمرانی کارآمد، اصلاح قدرت و قوانین و توجه به عقلانیت طبقه‌بندی کرد. نتایج پژوهش می‌تواند آینده جوانگرایی‌ در مدیریت‌ سازمان ها را بهبود بخشیده و مسیر سپردن امور به‌ جوانان شایسته‌ و پایبند به‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران فراهم‌ آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات