رهبری اقتدارگرا و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تبیین نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22059/jomc.2024.370746.1008631

چکیده

یکی از مهم ترین پدیده های شایع در سازمان های بخش عمومی که کارآمدی آنها را تحت تاثیر قرار داده و موجودیت آنها را به خطر می اندازد، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. با اینکه عوامل متعددی در بروز این پدیده اثرگذار است اما فرهنگ دیوان سالار با تعیین حداقل های وظیفه ای و رهبری اقتدارگرا با کاهش روحیه مشارکت موجب تشدید این عارضه گردیده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری اقتدارگرا و بی تفاوتی سازمانی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار در دانشگاه لرستان بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش 360 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان بوده که براساس جدول کرجسی و مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های رهبری اقتدارگرا شو و همکاران (2018)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) و فرهنگ دیوان سالار دنیسون (1990) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین رهبری اقتدارگرا و بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار در کارکنان دانشگاه لرستان مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات