نویسنده = حق گویان، زلفا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-93

10.22059/jomc.2013.36082

سید محمد محمودی؛ غلامرضا جندقی؛ زلفا حق گویان؛ زهرا کریمی اصل