نویسنده = ابراهیمی، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگویی از عوامل مؤثر بر رضایت نمازگزاران از مساجد و رابطۀ آن با وفاداری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 29-49

10.22059/jomc.2013.36080

محسن یازرلو؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ رسول عباسی