دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-227 
طراحی مدل پیشران‌های نشاط کارکنان سازمان‌ها با تکنیک فراترکیب

صفحه 101-117

10.22059/jomc.2021.309052.1008119

فرانک معصومی نژاد؛ بهزاد فرخ سرشت؛ سید مهدی الوانی؛ محمد جواد تقی پوریان گیلانی


الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

صفحه 143-164

10.22059/jomc.2021.321479.1008256

وحید وثوقی راد؛ علی رضائیان؛ ولی الله نقی پورفر