اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شاهرخ اسدی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

shahrokh.asadiut.ac.ir
02536166157
0000-0003-1968-0547

h-index: 18  

سردبیر

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166191
0000-0003-2892-6369

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس مجلات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jomcut.ac.ir
02536166295

ویراستار ادبی

اکرم دژهوست

ویراستار ادبی

dejhoostgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترکیهان تاج الدینی

بازاریابی - مدیریت استراتژیک Professor, Sheffield Hallam University, UK

www.tajeddini.ch/home/
kayhan.tajeddinifek.lu.se
0000-0002-5087-8212

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری و مدیریت Professor of Accounting & Management ,Derby University, UK

h.yazdifarderby.ac.uk
0000-0003-3023-2534

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)

dreskandariiran.ir
0000-0002-7267-5336

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

sralvanigmail.com
0000-0002-1298-2131

دکتر علی‌نقی امیری

استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir
02536166295
0000-0001-6366-0039

دکتر حسین خنیفر

دکترای مدیریت و برنامه ریزی استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.khanifar.ir
khanifarut.ac.ir
025361661158
0000-0003-1644-571X

دکتر علی رضائیان

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir
0009-0001-8285-3351

دکتر حمید زارع

مدیریت دواتی دانشیار، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166194
0000-0002-6919-649X

دکتر حسن زارعی متین

استاد، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

www.zareimatin.ir/
matinut.ac.ir
02536166295
0000-0001-5583-0675

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihisrbiau.ac.ir
0000-0003-3112-4666

دکتر داوود فیض

مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی دانشیار ،دانشگاه سمنان

feiz1353gmail.com
0000-0002-5535-4370

دکتر اسدالله کردنائیج

استاد ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

naeijmodares.ac.ir
0000-0003-0540-6141

دکتر سیدمحمد محمودی

علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها) دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir
02536166295
0000-0002-4973-692X