مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی" (JOMC) - واژه نامه اختصاصی