همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

علی احمد روشنائی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaee@ut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

رضا کلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jomc@ut.ac.ir
02536166314