کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
انعطاف پذیری منابع انسانی، خلاقیت، و نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 521-544

10.22059/jomc.2018.207702.1006848

وحید نجفی کلیانی؛ عباسعلی رستگار؛ فاطمه رحمانی


بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 87-114

10.22059/jomc.2013.35488

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست


بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد

دوره 9، شماره 24، دی 1390، صفحه 131-154

سیدعلی احمدیان؛ حمیده شکاری؛ محمد افشاری