کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 827-850

10.22059/jomc.2019.224789.1007111

علی مقدم‌زاده؛ زهرا علی‌اکبری؛ ابراهیم مزاری


بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 87-114

10.22059/jomc.2013.35488

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست


بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد

دوره 9، شماره 24، دی 1390، صفحه 131-154

سیدعلی احمدیان؛ حمیده شکاری؛ محمد افشاری