طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا با طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم
برنامه ریزی تولید در " شرکت کارخانجات کابلسازی ایران" بهای تمام شده محصولات را از طریق کاهش هزینه تأخیرات تولبد، اضافه کاری، هزینه راه اندازی و همچنین زمان تأخیر تحوبل محصولات به مشتریان را حداقل سازیم، در نهایت هم به یک طراحی مناسب جهت پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم که بتواند تصمیم گیری در موارد مذکور را پشتیبانی کند برسیم. برای رسیدن به این اهداف ما ابتدا وضعبت فعلی برنامه ربزی و زمانبدی شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و در مرحله بعد به واسطه نتایج این تجزبه و تحلیل، سلسله مراتب مورد نیاز برای ساخت مدلهای ریاضی را تشریح نمودیم و یس از آن یک مدل سلسله مراتبی سه سطحی برای برنامه ریزی تولید این شرکت ارائه می نماییم. با استفاده از نمودارهای زبان یکپارچه مدلسازی سیستم (uml) موردهای کاربرد و نمودار کلاس برای طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید را مدل نموده و در نهایت هم معماری مورد نیاز جهت پیاده سازی این سیستم را پیشنهاد خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها