دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 543، پاییز 1383 (6)