دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 545، زمستان 1383 (7)