دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 544، فروردین 1383 (5) 
رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

دکتر صدیقه خورشید؛ دکتر محمدسعید تسلیمى؛ دکتر کامبیز بدیع؛ دکتر کارو لوکس؛ دکتر احمد جعفرنژاد


جنبش اصلاحی در مدیریت بازار

دکتر کریم حمدى؛ حسن اسماعیلى بیدهندى