کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP)

نویسندگان

چکیده

آنچه که امروزه بعنوان یک ضرورت برای مدیران به اثبات رسیده است، لزوم استفاده از مدیریت استراتژیک جهت ادامه حیات در محیط های پیجیده و متغیر کنونی می باشد. مدیریت استراتژیک عبارتست از تدوین استراتژی مناسب جهت تحقق اهداف بلند مدت در شرایط متحول و متغیرکاری. فرآیند مدیریت استراتژیک شامل مراحل تدوبن، اجرا و ارزیابی استرا تژی می باشد. در مرحله تدوین، ابتدا موقعیت استراتژیکی یک شرکت شناسایی می شود و سپس استرسم منطقه راتژی متناسب با آن موقعیت تعریف می گردد. عمده کار این مقاله مربوط به قسمت اول مرحله تدوین استراتژی یعنی شناسایی موقعیت استراتژیکی می باشد. روش موجود برای تعیین موقعیت استراتژیکی، روش swot در قالب تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی که معمولا کار زمانبری است در این مقاله تکنیکی جدید و ابتکاری تحت عنون تکنیک چهار مرحله ای دلتا در جهت شناسایی موقعیت استراتژیکی معرفی میگردد مراحل چهار گانه این تکنیک عبارتند از غربال سازی شاخص ها مدل دلتا اولویت بندی شاخص ها ی تایید شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP )رسم منطقه موجه تار عنکبوتی برای استراتژیهای مدل دلتا و تعیین موقعیت استراتژیکی در نمودار سه بعدی در ضمن این تکنین بر اساس مدل دلتا طراحی شده است

کلیدواژه‌ها