روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتی

نویسندگان

چکیده

این مقاله تعدادی از روندهابی را که در طی دو دهه گذشته بر حوزه مدیریت عمومی تأثیرگذار بوده است مورد بررسی قرار می دهد. مفاهبم این روندها برای مدیریت سازمان های عمومی و روابط بین شهرو ندان، مقامات دولتی مورد توجه هستند. همچنین مهارت و توانایی های نوینی را که مورد نیاز کارگزاران بخش عمومی در آینده است آشکار می سازد و مفهوم جدبدی را از رهبری که متفاوت با رهبری سنتی است مطرح می نماید.

کلیدواژه‌ها