نظارت اثربخش بر عملکرد مدیران کاروان های حجع تمتع

نویسنده

چکیده

نظارت، یکی از با اهمیت ترین فرآیند هایی است که هر سازمان برای تضمین بقا، و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامه های خود، به آن احتیاج دارد. اطلاعات بدست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هشیاری در مدیران، به صحت و سلامت روند عملیات و فعالیتهای سازمان، کمک قابل توجهی می نماید.
این مقاله حاصل تحقیقی میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت نظارت بر عملکرد مدیران کاروان های حج تمتع و ارائه الگویی اثربخش در این رابطه می باشد. جهت تحقق هدف فوق سه فرضیه ی اصلی به صورت "بین متغیرهای رفتاری، ساختاری و زمینه ای با نظارت اثربخش بر عمکرد مدیران کاروان های حج تمتع، رابطه ی معنی داری وجود دارد" مطرح گردیده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و نبز پرسشنامه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها