کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

نویسنده

چکیده

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه انقلاب کارآفرینانه در تغییر و تحولات جهانی مفهوم کار آفرینی و ویژگیهای کارآفرینان از دیدگاه صاحبنظران و همچنین مزیت هایی که کارآفرینی برای جوامع ایجاد می نماید، مورد بررسی قرار گیرد و سپس نقش مدیریت کارآفرینانه در ایجاد سازمان کارآفربن با توجه به صلاحیتها و مهارتهایی که مدیران باید در سازمانهای امروزی دارا باشند مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دیگر این مفاله با ارائه مدلی از عوامل تعیین کننده محیطی به بررسی ابعاد محیطی کارآفرینی پرداخته ایم و در پایان نیز با توجه به اهمیت فرهنگ در ایجاد وتوسعه کارآفرینی، تأثیرات فرهنگ بر کارآفرینی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها