نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکـرد سازمان

نویسنده

چکیده

در این نوشتار ((نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان)) مورد بررسی قرار می گیرد. برای پی بردن به نقش رفتار شهروندی در عملکرد سازمان نخست بابد مشخص گردد که مفهوم رفتار شهروندی جگونه در دنیای بیرونی شکل می گیرد،به عبارت دیگر باید دید که شاخص های عملیاتی آن چه هستند؟ سپس باید چگونگی ارتباط رفتار با عملکرد تبیین گردد. یس در این نوشتار، رفتار شهروندی ، تعریف و تبیین خواهد شد ، با ارائه الگویی، نحوه ارتباط رفتار شهروندی و عملکرد را تشریح خواهبم کرد. درباره موضوع مورد بحث این مقاله، مباحث نظری بسیار کمی در زبان فارسی وجود دارد. به همین جهت برای پر کردن خلاء تئوریکی ناشی از آن تمرکز نوشتار ما بیشتر بر ادبیات موضوع است و با استفاده از متغیرهای ارائه شده، در فر صتی دیگر مطالعات میدانی آن ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها