بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دربین بانکهای تجاری کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری

نویسنده

چکیده

در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانی در ببن بانکهای تجاری کشور از لظر مبزان سازگاری با استراتژی مشتری مداری مورد بررسی قرارگرفته است. از فرهنگ مشتری مداری و ویژگیهای آن سخن به میان آمده است پس از آن، متغیرهایی بعنوان متغیرهای فرهنگی انتخاب شده اند و میزان سازگاری آنها با استراتژی مشتری مداری بانکهاای تجاری کشور مورد سنجش، ارزیابی قرار گرفته است.
هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی ( فرهنگ سازی )این بانکها برای اجرای مشتری مداری بوده است.

کلیدواژه‌ها