کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلات محققین در تحقبقات میدانی انتخاب روش تحلبل آماری مناسب برای بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می باشد. در این مقاله کاربرد انواع آزمون های آماری با توجه به نوع داده ها و وبژگیهای نمونه آماری و نوع تحلیل مورد نیاز بررسی می شود، چگونگی انتخاب آ زمون مناسب به روش الگوریتمیک و نموداری نشان داده شده و کاربرد آزمونهای آماری به تفکیک انواع پارامتری و ناپارامتری بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها