مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

نویسندگان

چکیده

مهممترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتی بابد در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طربق رسانه های الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدبد یایه ریزی نماید. آنجه که در این نوشته می خوانید، طرح برخی از زوایای دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش های اجرای آن در کشورهای در حال نوسعه می باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

کلیدواژه‌ها