دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 546، خرداد 1382 (3)