تاثیر راهبردهای توسعه برروی "سیستم روابط صنعتی " و " قانون کار "کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه

نویسنده

چکیده

پدیده جهانی شدن و جهانی سازی همراه با بعضی عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتی (روابط کار) کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره ای از کشورهای منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعی در تنظیم قانون کار حمایتی (حمایت از کارگر) می توان توسعه أفتصادی و اجتماعی جامعه را تضمین وتأمین نمود.
بعضی دیگر از کشورهای منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعی ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادی که اشتغال زاست و بیکاری را از بین می برد، رفاه ایجاد می نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست .
توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است

کلیدواژه‌ها