ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی ازمنظر کارکنان

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف از ان تعیین کیفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، از دیدگاه کارکنان آن سازمان می باشد بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجنماعی، به مشتریان خود استفاده شده است
جامعه آماری ابن تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و نمونه آماری 123 نفر از کارکنان آن سازمان میباشد. نتایج حاصل از این تحقبق نشان می دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان می باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینی ارزیابی می کنند

کلیدواژه‌ها