دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 1051، زمستان 1382 (4) 
5. حکمرانی خوب و نقش دولت

دکتر فتاح شریف زاده؛ رحمت اله قلی پور