مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران

نویسندگان

چکیده

عصر کنونی که محققان آنرا فرامدرن نامیده اند ، دارای ویژگی تغییر مداوم و پیچیدگی ساختارهاست. در چنین شرایطی تنها مدیرانی میتوانند با موفقیت عمل نمایند که اطلاعات مناسب و به روز و جامعی را از نحوه عملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به موقعی را برای بهبود مداوم سازمان خود،متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند.
ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف اعم از سازمانی ، بخشی و فردی پاسخی به نیازهای اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است تا آنها بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و در جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود گام بردارند.
امروزه با توجه به رقابتی بودن محیط و بهبود تکنولوژیکی که در فرآیندهای تحویل خدمات صورت گرفته است ، در صنعت بانکداری تمرکز استراتژیک از مقوله های قیمت و جنبه های فنی به جنبه های کیفیت خدمات و رضایت مشتری تغییر پیدا کرده است . در تحقیقاتی که تاکنون در باب ارزیابی عملکرد شعب بانک انجام شده است بیشتر تأکید بر جنبه های فنی عملکرد بوده و یا بعد خاص از عملکرد در نظر گرفته شده است .
تحقیق حاضر جهت رفع این نقائص ، سعی در ارائه یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در صنعت بانکداری دارد که علاوه بر جنبه های محسوس عملکرد (مانند قیمت،خدمات،تعداد خدمت دهنده و...) جنبه های نامحسوس عملکرد (مانند کیفیت از دیدگاه مشتری و ...) را در نظر می گیرد و در حقیقت این مدل سعی در واقعی تر نمودن نتایج ارزیابی عملکرد به منظور اخذ تصمیمات متناسب با شرایط پیچیده و رقابتی کنونی دارد .
در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد پس از تعیین ابعاد مختلف عملکردی با استفاده از زنجیره خدمت – سود از متدولوژی تحلیل پوششی داده ها(DEA) جهت محاسبه کارایی نسبی شعب در هر بعد عملکردی استفاده نموده ایم و در نهایت به کمک تکنیک TOPSIS نمرات مختلف کارایی را ترکیب و شعب را رتبه بندی نموده ایم .

کلیدواژه‌ها